SEKoop Aprezenta Programa Ba Embaixador Brazil

DILI, STLNEWS.co – Embaixador Brazil iha Timor-Leste, Mauricio Madeiras de Asia, hasoru malu ho Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKoop), Elizario Ferreira, hodi koalia kona ba programa haat (4) mak hanesan looperativa kreditu, agrikultura, looperativa komersiu, no kooperativa multi-sektoral.

Tuir Elizario Ferreira hatete, pedidu neebe mak kooperasaun SEKoop submete ba Embaixador Brazil hetan aseitasaun, hodi nunee ba oin diskusaun tekniku ba area neebe mak presiza atu servisu ba.

“Tanba nee parte Sekretariu Estadu Kooperativa aprezenta programa 4 ba dezenvolvimentu nee mak hanesan kooperativa kreditu, oinsa atu bele hasae nivel halo kapasitasaun ba nivel formadores, nivel dirijentes operasionais sira, atu halo jestaun ba membru sira,” dehan Elizario Ferreira ba jornalista sira iha nia knaar fatin Akait, Dili, Kinta (29/04/2021).

Nia haktuir, kooperativa komersiu oinsa atu lori produtor atu konese merkadu povu produs se laiha merkadu, povu sei dezanima no la produs, tanba nee mak kooperativa komersiu sai hanesan sentru ida atu bele halo komersializasaun ba produtu populasaun agrikultor sira nian.

Elizario informa liu tan, kooperativa multi-sektoral atu asegura katak merkadu relasaun sira integradu iha dezenvolvimentu kooperativa.*

Reportajen: Joaninha Belo
Editora: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Reativa Eskola Iha Baucau Sei Marka Audensia Ho MEJD

BAUCAU, STLNEWS.co - Diretor Servisu Munisipal Edukasaun, Juventude, no Desportu (SMEJD) Baucau, Segunda semana oin sei marka audensia ho Ministeriu Edukasaun, Juventude, no Despostu...

Komunidade Hakbesik An Ba Parte Saude Hodi Simu Vasina

DILI, STLNEWS.co - Komunidade aldeia hat iha Suku Zulo, Postu Administrativu Zumalai, Munisipiu Covalima hakbesik an ona ba saude hodi simu vasina doze primeiru...

ETDA Rejistu Estudantes 670

DILI, STLNEWS.co - Hahu iha fulan Janeiru too fulan Fevereiru 2021, sentru formasaun East Timor Development Agency (ETDA) rejistu estudantes hamutuk 670, maibe ema...
%d bloggers like this: