SEKoop Sei Loke Exposizaun Iha Loron Nasional Proklamasaun Independensia 28 Novembru Promove Produtu Lokal

DILI, STLNEWS.co - Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKOOP) Elizario Ferreira. (Photo: STL News/Alberto Menezes)

DILI, STLNEWS.co – Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKOOP) Elizario Ferreira hateten nia parte sei aproveita loron nasional hanesan proklamasaun indepedensia 28 Novembru, hodi loke exposizaun nunee bele promove produtu lokal neebe Timor oan sira iha no redus nesesidade baziku husi estranjeiru tama rai laran.

Nia dehan iha semana ida liu nia parte loke ona exposizaun, ida neebe ho objetivu atu promove produtu mikro empreza koperativa kiik sira.

Nunee husi avaliasaun ba exposizaun ida nee rezultadu neebe diak, tanba negosiante barak mak hetan benefisiu husi exposizaun nee.

“Tanba nee ami iha hela hanoin ida katak atu aproveita loron nasional hanesan loron proklamasaun indepedensia iha 28 Novembru, bele halo mos exposizaun sira hanesan nee, no promove mos produtu husi rai laran nia,” dehan Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKoop) Elizario Ferreira, iha Palasiu Governu, Dili, Segunda (07/09/2020).

Sekretariu Estadu Kooperativa nee afirma, nia parte hakarak loke exposizaun, nunee bele eduka populasaun atu oinsa mak bele promove produtu neebe sira iha, hodi kontribui ba redusaun nesesidade baziku husi estranjeiru tama rai laran.

“Espozisaun nee hanesan meus ida neebe bele eduka povu, oinsa mak bele hadomi produtu rai laran nomos parte ida ba redusaun nesesidade baziku husi estranjeiru tama rai laran,” nia esplika.

Tanba nia dehan, planu neebe SEKoop iha exposizaun nee rasik, sei hahu loke iha loron 20 Novembru no termina iha 30 tinan nee.

Reportajen: Alberto Menezes

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here