Sesta Bazika Sai Preokupa Ba Suku Barikafa

Xefe Suku Barikafa, Munisipiu Lautem, Lamberto Soares. (Foto: STL/Blandina Mauno)

DILI, STLNEWS.co – Sesta bazika neebe governu implementa sai preokupasaun ba Xefe Suku sira, tanba komunidade hein loron-loron.

Hatete Xefe Suku Barikafa, Munisipiu Lautem, Lamberto Soares ba jornalista, iha CCD Merkadu Lama, Kuarta (23/12/2020).

“Sesta bazika sai preokupasaun ba ami tanba liu husi informasaun administrador dehan, komunidade kada suku hotu-hotu atu hetan sesta bazika, maibe too agora ami hein seidauk hetan,” hatete nia.

Nia hatutan, informasaun katak husu ema nain lima voluntariumente, atu hein sesta bazika maibe sira hein loron rua kansela tiha fali. Ho ida nee komunidade atu simu sesta bazika bainhira los tanba sira husu nafatin iha Xefe Suku.

“Ami husu ba administrador ho munisipiu sira dehan hein, maibe agora atu tama ona ba tinan foun,” nia dehan.

Nia husu ba governu karik atu fo sesta bazika barak ka oituan lalais para komunidade labele hein lor-loron.

Postu Administrativu Luro iha suku neen maibe suku ida mak hetan ona sesta bazika hanesan Luro, Barikafa, Lakaua, Warope no Kotomutu seidauk hetan.

Total populasaun iha Suku Barikafa hamutuk rihun 1.053 pesoas no uma kain 342.

Nia afirma, komunidade kuandu husu sira hatoo informasaun katak hein deit, nee hanesan failansu tekniku husi governu.*

Reportajen: Blandina Mauno/Joaninha Belo
Editora: Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here