SANTU ANDRÉ KIM TAEGON, AMU-LULIK, PAULO CHANG NO MALUK SIRA (20 DE SETEMBRO)

Dom Carlos Filipe Ximenes Belo (Photo: STL News)

STLNEWS.co – Iha loron 20, fulan Setembru, Uma-kreda halo festa ka memória mártir sira hosi Coreia (Korea).Iha tempu ne’ebá nasuan Coreia (Korea) ida deit; seiduak iha Coreia do Norte no Coreia do Sul. Kristianizmu tama ofisialmente iha península Coreia (Korea) iha tinan 1784 ho hahalok no moris ema leigu sira nian. Iha sékulu XVII, dato balu hosi Coreia ba vizita, halo komérsiu ka estuda iha Xina no Japaun. Iha nasaun rua na’ee, sira rona ema ko’alia kona ba sarani sira; i sira mos lee livru iha xinés nebé ko’alia kona ba kristianizmu. Dato koreanu ida naran Yi Seung ba vizita Pekim. Nia simu simu tiha batizmu, fila ba Coreia hodi harii komunidade sarani iha nia rai. Ita bele dehan kristinizmu hahú ho ema leigu sira. Liu tiha tinan barak mak foin amu-lulik misioáariu hosi França sama rai Coreia (Korea). Neineik Uma-kreda nia abut metin iha península ne’ebe uluk nasuan ida de’it. Mosu mos vokasaun ba amu-luluk no iha knua balu ema legu sira fó doutrina hodi konverte ema seluk.

Amu-lulik rai na’in ida mak André Kin Taegon. Nia moris iha knua Dangjin iha loron 21 fulan Agostu tinn 1821. Nia inan no aman hosi uma-kain dato (nobre). Wainhira nia iha otas 15, nia hamutuk ho ninia aman no inan tama iha kristianizmu. André nian aman naran Inácio Kim, no simu martíriu iha 1839.Tan ba André mane klosan ida ke diak,sarani sira haruka nia ba estuda iha Seminário Macau no Xina. Iha Macau, André frekeunta igreja Santo António. Remata tiha estudu iha Teolojia, Andre Kim simu tiha ordenasaun sacerdotal iha Xangai. Tuir mai, nia fila ba Coreia hodi hala’o knaar hanesan amu-lulik. Entretanto, iha Coreia ukun-nain balu la dun gosta sarani sira. De facto, ema koreanu tuir relijiaun Confusionizmu; sira mos dehan katak doutrina kristaun ema estranjeiru nian. Ne’e duni, autoridade poíitika balu halo perseguisaun maka’as hasoru sarani sira. Iha perseguisaun hasoru kristianizmu, sira oho ema sarani na’in 103: Amu Bispo na’i tolu (3), amu lulik André Kin, leigu no apóstolu Paulo Chang Hasang, no ema mane, feto, foin sa’e no labarik, ho otas 13 to’o 79. Amu-lulik André King Taegon mate iha Seoul, iha loron 16 fulan Setembru tinan 1846. Iha tinan 1984, amu Papa Jão Paulo II ba vizita Coreia. Iha tempu ne’e, nia foti hanesan kanoniza ka foti hanesan santu s mártir na’in 103.

Iha tinan 2014, Amu Papa Feancisco ba vizita Coreia, no foti mártir na’in 124 ba beatu. Beatu ida mak Paul Yun Ji-Chun.

Ohin laron, iha Coreai (Korea Selatan), timor oan abrak serbisu iha ne’ebá. Ita husu Santu André Kim no mártir Coreia sira atu haraiks bensa ba ita nia maluk traballadór sira ne’e.

Lisboa, 20 de setembro de 2020.
Dom Carlos Filipe Ximenes Belo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here