Selebrasaun Tinan 21 Referendum nian iha Timor Loro Sa’e

Maibé, ita mos tenki rekonese katak sei iha buat barak ne’ebé sei kuran. Ne’e duni, ita sei serbisu maka’as liu tan atu hadi’a buat sira ne’e, hanesan:
• Iha moris iha “sosiedade timorense”, ita respeita malu, la bele laran moras ba malu no laran moras ba ema nia riku-soin, labele odi malu, labele hakanek malu no oho malu tan. Ema kaben-nain sira labele soe malu lalais de’it, no inan ka labarik feto-ran sira labele soe labarik kiik-oan sira, arbiru d’eit.
• Iha área Edukasaun, ita hein katak vila no suku bo-bóot sira sei iha eskola, iha livru, iha komputadór, iha biblioteka. Ita mos hein katak profesór sira sei sai ema kompetente no profissional; ita mos hein katak ema hotu sei kumpre Konstituisaun hodi koa’ila dalen Portugés no ko’alia dalen Tetun lólos, laós kahor fali ho Bahasa Indonesia ka Portugés. Ema ukun na’in sira (ministru ka deputadu) no jornalista sira tenki tuir kursu no halo ezame kona ba Tetun no Portugés. Instituto Nacional de Linguística publika ona Matadalan Ortográfiku ba Tetun Ofisiál, ne’ebé ita sosa, estuda no hakerek atu Lia ka dalen Tetun iha padraun úniku iha Timor laran.
• Iha área “saneamento básico”, ita hein uma hotu sei iha sentina, iha bee, iha eletrisidade; husu ema labele soe fo’er arbiru de’it, labele fakar ka loke bee-dalan sentina nian, halo “bairro” ka sidade dóis aat los…hodi akiak moras malária, diarreia no dengue…
• Iha área Agrikultura, timor oan sira sei badinas atu halo fali nátar hodi kari ka kuda háre; halo to’os ba-rbarak atu kuda bátar, fehuk, koto no modo tahan; sei hakiak manu, bibi, fahi no karau no karau-vaka atu bele han na’aan, hodi hetan isin ka saúde diak.
• IIha área Pesca, timor oan sira tenki badinas sai peskadór, haríi no loke asosiasaun ka koopertiva atu rai no halot ikan iha “frigorífico” no lori ba fa’a iha foho no knua sira dook hosi tasi.
• Iha área Kultura nian: husu ba Governo atu harii “Biblioteca Nacional” ho “Arquivo Nacional”, no “Museu Nacional” ida, iha fatin luan ida, besik Dili, ne’ebé iha jardin ka “parque”, iha bee-lihun, iha mota kiik oan, atu nune’e ema bele konsulta ka vizita…no lee no admira sasan sira iha Bilioteka ka Muzeu.
• Iha área Saúde, ita hein katak sei iha ospital ka klinika diak ho “farmácia”, ho ai-moruk oin oin iha “Município” hotu-hotu.
• Iha área Seguransa, husu ba Governo atu kontrola nafatin grupu “artes marciais”, no husu “Serviços de Inteligência” Estado nian, atu kontrola didiak em ne’ebé kalan halo problema iha Dili laran, hodi tiru no hakanek ema; kontrola mos ema ne’ebé lori no hatama droga ba rai Timor.

Liafuan ikus liu: ita sei funu nafatin hasoru hahalok aat hanesan “Corrução/kurrupsaun/Korupsi” iha fatin hotu hotu, iha instituisaun hotu-hotu. Ita mos sei funu hasoru “Nepotismo”, toman ida ke aat, ne’ebé lori ema balu tulun no haree ka fihir de’it sira nia falimia ka parente, sira nia maluk no sira nia partido.

Ita sei hamulak atu Na’i Maromak simu iha nia Kadunan Matebian no asuwa’in sira ne’ebé fó sira nia moris, matenek, tempu no kontribuisaun ba Timor-Leste nia independénsia.


Lisboa, 29 de agosto de 2020
Dom Carlos Filipe Ximenes Belo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here