Folin Mina Estavel Bainhira OPEC+ Konkorda Hasae Produsaun

STLNEWS.co – Folin mina iha mundu estavel bainhira OPEC+ aseita hasae produsaun etapa por etapa iha merkadu (perdagangan), Kuarta (01/09/2021) oras Estadus Unidus Amerika (EUA).

Sita iha Kinta nee (02/09/2021), folin mina matak West Texas Intermediate (WTI) atu haruka iha fulan Outubru sae ba 9 sen sai US$ 68,59 por barril iha merkadu New York Mercantile Exchange.

Aleinde nee, mina matak Brent atu haruka iha fulan Outubru presu tuun oituan 4 sen sai US$ 71,59 por barril iha London ICE Future Exchange.

Iha reuniaun, OPEC+ konkorda nafatin kaer ba politika antes, aumenta rihun 400 barril por loron ba merkadu fulan ida dala ida.

Maibe, OPEC+ hafoin halo revisaun project pedidu 2022 no hasoru presaun EUA atu hasae produsaun ho lalais.

“Aleinde impaktu husi pandemia Covid-19 kontinua hamosu duvida, fundamentu merkadu fortifika ona no fornesedor husi nasaun OECD kontinua tuun tuir aselerasaun rekupera nian,” tenik OPEC+ iha nia deklaraun.

Ajensia informasaun enerjia EUA hatete, stok mina EUA sae 1,3 millaun barril semana kotuk. Ema sira analisa kalkula tuun 1,6 millaun barril, tanba kauza husi numeru Covid-19 aumenta.

Folin mina matak EUA kalkula sei nafatin iha presaun tuir produsaun mina no gas iha tasi Meksiko sei diak tuir etapa por etapa. Maibe, operasaun lao fila fali iha Louisiana neebe taka ho rai rahun, hodi han tempu barak atu hadia fila fali.

Fontes: CNN Indonezia

Editor: Xisto Mendonca da Costa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 23 Setembru: Kazu Pozitivu 58, Rekuperadu 148 & Obitu 1

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 58, i kazu rekuperadu ohin loron 148 no obitu nain...

Vasinasaun Dalan Seguru, Normaliza Situasaun

DILI, STLNEWS.co – Vasinasaun mak dalan seguru hodi normaliza situasaun, no hasae imunidade forte atu prevene Covid-19. Kestaun nee haktuir husi Ministru Ensinu Superior Siensia...

Finalista ICS 292 Simu Graduasaun

DILI, STLNEWS.co – Institutu Ciencia Saude (ICS), ohin halao graduasaun ba finalista hamutuk 292, kompostu husi fakuldade 4 mak hanesan, Fakuldade Enfarmajen, Farmasia, Parteira...
%d bloggers like this: