Investiga Vasina Aat

DILI, STLNEWS.co – Sosiedade barak preokupa ho vasina neebe aat, tanba nee husu ba ministeriu relevante atu halo investigasaun profunda ba vasina neebe prazu liu ona.

”Hanesan jurista haree ba prosedimentu legal, ema neebe nia profisaun doutor ka enfermeiru mak hatene ai-moruk (red: vasina) prazu liu ona, kuandu nia utiliza vasina ba sidadaun ida nee krime,” dehan Jurista Fernando da Costa ba STL, Tersa (24/08/2021).

Nia hatutan, se doutor nee hatene tiha ona katak vasina nee prazu liu ona, no nia kontinua uza hodi halo vasinasaun ba ema, signifika katak ema nee rasik mak hakarak estraga ema sira neebe hetan vasinasaun husi vasina aat nee.

Ema sira neebe hetan vasinasaun husi vasina neebe prazu liu ona, nia iha direitu atu ba aprezenta keixa iha Ministeriu Publiku, bele mos ba iha polisia neebe besik.

Nunee, nia parte husu atu halo investigasaun profunda, tanba signifika iha oknum balu neebe ho intensaun atu estraga sidadaun sira, ida nee oknum ida neebe halo investigasaun profunda.

Presiza mos halo identifikasaun, oinsa mak sira bele hatene katak, vasina nee prazu liu ona. Ida nee iha doutor balu neebe substitui ba doutor neebe toma konta ba vasinasaun mak indentifika, kontinuasaun husi doutor nee mak bele deteta, tanba nee presiza investigasaun.

Iha fatin ketak, akademika Universidade Nasional Timor Lorosae (UNTL), Rafael Soares dehan, presiza entidade hotu tau atensaun ba kestaun vasina aat nee, atu bele deskobre lolos sala nee mai husi see.

Nia parte mos sente triste ho kestaun nee, tanba nee husu ba parte sira presiza tau atensaun masimu ba iha problema nee.

Aleinde nee, Jurista Sergio Dias Quintas dehan, apresia deklarasaun Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak nian neebe manifesta ona nia deskulpa ba publiku em relasaun ho vasina Covid-19, neebe konselado ona hodi sona ba sidadaun balu, no foti ona medida balu hodi orienta Inspetor Jeral Estadu nian hodi investiga aktu nee.

Relasiona ho notisia nee, STL seidauk halo konfirmasaun ba iha Komisaun Anti Korupsaun (CAC – sigla portugues) no Ministeriu Publiku (MP), hodi haree sira nia pozisaun konaba aktu nee.

Reportajen: Terezinha de Deus

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 23 Setembru: Kazu Pozitivu 58, Rekuperadu 148 & Obitu 1

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 58, i kazu rekuperadu ohin loron 148 no obitu nain...

Vasinasaun Dalan Seguru, Normaliza Situasaun

DILI, STLNEWS.co – Vasinasaun mak dalan seguru hodi normaliza situasaun, no hasae imunidade forte atu prevene Covid-19. Kestaun nee haktuir husi Ministru Ensinu Superior Siensia...

Finalista ICS 292 Simu Graduasaun

DILI, STLNEWS.co – Institutu Ciencia Saude (ICS), ohin halao graduasaun ba finalista hamutuk 292, kompostu husi fakuldade 4 mak hanesan, Fakuldade Enfarmajen, Farmasia, Parteira...
%d bloggers like this: