JSMP Monitoriza Kazu VD 341

Ilustrasaun Violasaun Domestika (Foto: GSE)

DILI, STLNEWS.co – Iha Janeiru too Setembru programa Monitorizasaun Sistema Judisial, halao monitorizasaun ba kazu violensia Domestika bazeia ba jeneru iha tribunais haat hamutuk 341.

“Monitorizasaun ba tribunal haat nee, total hamutuk 341, husi numeru ida nee Tribunal Distrital Diili hamutuk 105, Tribunal Distrital Baucau hamutuk 94, Tribunal Distrital Oecusse hamutuk 66, Tribunal Distrital Suai hamutuk 76,” dehan Koordenador Advokasia bazeia ba jeneru Feto no Labarik, Flora Soriano Menezes ba STL, iha nia knar fatin Colmera, Kuarta (24/11/2020).

Nia hatutan, durante nee JSMP halo monitorizasaun iha tribunais haat Dili, Baucau, Oecusse no Suai, alende nee mos JSMP halo monitoriu ba Tribunal movel.

Tanba nee, JSMP nia monitorizasaun ba kazu violensia bazeia ba jeneru nee numeru sempre as liu, tanba JSMP nia akompanamentu iha Tribunais sira liu liu iha julgamentu kazu Violensia Domestika mak barak liu.

“Ita nia lei diak no implementasaun mos diak ona, maibe ita nia komunidade sira mak seidauk iha konsiensia oinsa mak atu prevene violensia domestika nee, tanba ami mos durante nee hamutuk ho NGO halo sosielizasaun ba komunidade sira,” dehan nia.

Nunee JSMP nia monitorizasaun ba kazu ida nee hanesan buat la vale ida, maibe too akontese violensia domestika, ho kazu ida nee komunidade sira rasik mos seidauk iha hanoin ruma atu prevene ba kazu nee rasik.

Reportajen: Terezinha de Deus
Editora: Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here