MP Alega Krime Tentativa VS

DILI, STLNEWS.co – Ministeriu Publiku (MP) liu husi alegasaun final, solisita ba iha tribunal kolektivu, bainhira atu aplika pena tetu mos ho deklarasaun arguidu nian.

Arguidu ho inisial DC komete krime tentativa violasaun seksual hasoru lezada ho inisial ES.

Iha alegasaun loron Sesta nee (21/05/2021), MP hare katak maske lezada la marka prejensa iha julgamentu, maibe MP mantein ho akuzasaun neebe iha, tanba haree ba lezada nia deklarasaun antes nee presta iha MP.

MP haree katak, lezada nia deklarasaun antes nee katak, arguidu maka kontaktu lezada atu lao halimar, tula iha Elemloi, maibe komesa lezada sae motor, arguidu koalia deit lia at ba lezada katak, iha momentu neeba tenke halo duni relasaun seksual.

Tuir lezada nia deklarasaun katak, sira too tiha iha Kristu Rei hasai tiha foto hotu, sira ba iha Kristu Rei nia kotuk, arguidu obriga lezada atu halo relasaun seksual, maibe lezada rejeita, tanba nee arguidu baku lezada, no lezada halai ses husi arguidu, iha testamuna ida maka salva lezada.

Depois maka lezada telefone nia kolega sira ba foti nia mai hatoo keixa iha polisia, no polisia haruka fali lezada kontaktu arguidu atu ba tula lezada maka polisia foin kaer arguidu.

MP haree katak, iha sala julgamentu arguidu deklara la hanoin at ba lezada, maibe arguidu halai ses husi fatin neeba tanba ema atu baku arguidu.

Maske arguidu deklara nunee, maibe MP la iha duvidas mantein ho akuzasaun neebe iha, husu tribunal atu aplika pena neebe tetu ho lezada no arguidu nia deklarasaun hotu.

Enkuantu husi parte defeza nian, husu tribunal atu absolve arguidu husi krime refere, tanba dala barak ona akontese iha Kristu Rei, ema neebe hela besik iha fatin neeba dala ruma obriga ema neebe ho parseiru atu halo relasaun, se la halo sira bele baku.

Tanba akontesementu ida nee, defeza konsidera katak hanesan mos ho akontesementu balu neebe akontese antes nee. Tanba nee, defeza husu tribunal atu absolve arguidu husi krime nee.

Rona tiha husi parte rua, tribunal adia hikas ba loron 31 fulan Maiu hodi rona leitura akordaun.

Audensia julgamentu nee, prezide husi Juiz Kolektivu Ana Paula, Maria Solana, Ivan Suritai, MP reprezenta husi prokurador nain ida, arguidu hetan asistensia legal husi Defensor Publiku, Eustaquio Guterres.*

Reportajen: Terezinha de Deus
Editora: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 21 Setembru: Kazu Pozitivu 67 & Rekuperadu 318

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 67 no kazu rekuperadu hamutuk 318. "Kazu detetadu foun neebe relata...

Sai PR Labele Halo Terus Povu

DILI, STLNEWS.co – Tuir lian Komunidade Agostina Soares katak, se mak atu kandidata an ba Prezidente Republika ba tinan 2022-2027, labele halo terus tan povu...

Fundasaun Codiva Haklean Konesementu LGBTI Ba Autoridade Lokal

DILI, STLNEWS.co – Fundasaun Codiva haklean informasaun no konesementu konaba asuntu Lesbian Gay Bisexual Trans Intersex (LGBTI) ba autoridade lokal. Haktuir Diretora Ezekutiva Fundasaun Codiva...
%d bloggers like this: