PNTL Kaptura Grupu Arte Marsiais Nain 8 Iha Fronteira

DILI, STLNEWS.co – Komando Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi servisu Investigasaun Kriminal Munisipiu Bobonaro, intensifika area kobertura halo patrullamentu iha loron 12 Novembru oras 10:30 dader, iha area fronteira konsege kaptura sidadaun nain 8 husi Grupu Arte Marsial (GAM) PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) nian iha Suku Memo, Postu Administrativu Maliana neebe foin fila husi Atambua-Indonezia.

Tuir informasaun neebe STL asesu husi Media Oficer MI iha Sesta nee (12/11/ 2021), sidadaun nain 8 nee mane nain 7 no iha feto nain 1 hamutuk ho evidensia komprovativu sira, hanesan farda no sabuk Arte Marsial nian no daudaun ekipa investigador foti ona identidade iha Komandu PNTL Munisipiu Bobonaro, no entrega ona ba ekipa saude hodi kumpre protokolu saude nian.

Foto: Media Officer MI

Nunee halo mos teste restreiu ba sira hodi kumpre kuarentena durante semana rua nia laran iha izolamentu Mota Ain, Batugade. Nunee, Komandante PNTL Munisipiu Bobonaro, Antonio Mauluta orienta ona nia membru sira halo operasaun apoiu UPF no UPM, hodi kontrola rigorozu lina fronteira nuudar parte ida, hodi halo prevensaun no asegura fronteira sai fatin seguru ba ema hotu.

(efi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 4 Dezembru: Kazu Pozitivu 1 & Rekuperadu Nain 1

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron, Sabadu (04/12/2021), Kordenadora Jeral Surtu Covid-19, Ministeriu Saude Timor Leste deteta tan kazu pozitivu ida (1) no rekuperadu nain...

PR Periodu 2022-2027 Presiza Tau Interese Ba Estadu & Povu TL

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika (PR) ba periodu tinan 2022-2027 atu ukun husi se deit presiza mak tau interese ba estadu no povu Timor...

Lidera Enkontru G7+ Iha Lisboa, Xanana Kontinua Promove TL Ba Mundu

PORTUGAL, STLNEWS.co - Lider karismatiku Xanana Gusmão, nu'udar mos pesoa eminente g7+ kontinua promove Timor Leste ba mundu liu husi g7+, bainhira hamutuk ho...