Servisu Migrasaun Halo Tan Prosesu Identifikasaun Ba Membru PSHT Nain 50

DILI, STLNEWS.co – Diresaun Jeral Servisu Migrasaun halo tan identifikasaun ba sidadaun Timoroan nain 50 neebe kompleta ona loron 14 iha kuarentena. Antes nee sidadaun Timoroan hirak nee hetan deportasaun husi Indonezia iha fulan kotuk ba, tanba tama ilegal iha fronteira hodi ba sae sintu iha Atambua – Indonezia.

“Ohin ita halo tan identifikasaun ba ema nain 50 neebe kompleta ona sira nia loron 14 durante iha kuarentena. Husi total ema 50 nee, nain 30 ami ba foti iha Hotel Mey Yi Hudi Laran, enkuantu nain 12 foti iha Hotel Fantija no ema nain 8 foti iha Hotel Exelcior avenida Portugal loraik nee,” esplika Komandante Sektor Operasaun, Servisu Migrasaun, Inspetur Luis do Carmo, hafoin remata investigasaun iha loron Sesta loraik nee (03/08/2021).

Luis dehan, hafoin servisu migrasaun konklui prosesu identifikasaun tomak, sei entrega fali ba Servisu Investigasaun Kriminal Nasional (SIKN) hodi kontinua halo investigasaun ba prosesu kriminal nian no sei haruka ba Ministeriu Publiku hodi prosesa tuir lei.*

Reportajen: Efizenia da Costa

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

KM Aprova Dekretu Lei Apoiu Nesesidade Baziku Ba Funsionariu Publiku

DILI , STLNEWS.co – Konsellu Ministru (KM) halao sorumutu iha Palasiu Governu aprova ona projetu dekretu-lei, atu kria subsidiu mensal ai-han nian ba funsionariu...

MAE Fo Pose Ba Prezidente Autoridade Munisipiu Dili

DILI, STLNEWS.co – Governu liu husi Ministeriu Administrasaun Estatal (MAE), fo pose ba Prezidente Autoridade Munisipiu Dili foun. Ministru Administrasaun Estatal (MAE) Miguel Pereira de...

Update Covid-19 TL 20 Setembru: Kazu Positivu 25, Rekuperadu 127 & Obitu 1

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu positivu iha ema nain 25, rekuperadu 127 no obitu nain 1. "Kazu detetadu foun neebe...
%d bloggers like this: