TDD Interroga Eis Asesor Rua

DILI, STLNEWS.co – Tribunal Distrital Dili (TDD) realiza prosesu primeira interrogatoriu ba arguidu nain rua (2) ho inisial ASS no DJM, nuudar eis asesor iha instituisaun estadu balu.

Tuir informasaun katak, Polisia Nasional Servisu Investigasaun Kriminal (PNSIK) halo kapturasaun ba arguidu nain 2 iha loron Segunda, (05/07/2021) tuku 10:12 OTL iha Aldeia Halibur, suku Moatel, Postu Administrativu Vera Cruz, Munispiu Dili.

Prosesu detensaun nee PNSIK bazeia ba despaisu tribunal nian, neebe hatun mandadu kapturasaun ba arguidu nain rua deskonfia partisipa iha krime partisipasaun ekonomia no krime administrasaun da Noza.

Tuir defeza arguidu sira nian advogadu, Januariu Martins katak, tribunal halo ona desizaun ba arguidu nain rua, ho desizaun ida neebe mak adekuadu.

“Arguidu ASS hetan aplikasaun ho medida koasaun TIR (Termu de Identidade Rezidensia) no arguidu ida seluk DJM simu aplikasaun medida aprezentasaun periodika durante fulan ida, signifika katak kada semana arguidu tenke aprezenta an ba tribunal,” dehan nia ba STL, iha TDD.

Defeza nee hatutan, ba prosesu nee tribunal hatun ka aplika desizaun ida neebe adekuadu ba nia kliente nain rua.

Tuir advogadu, sira nia parte labele pronunsia iha produsaun ba prova, tantu krime neebe Ministeriu Publiku imputa ba arguidu nain rua, tanba konsidera sei iha segredu justisa.

Audensia nee prezide husi juiz titular Alvaro Maria Freitas, parte Ministeriu Publiku reprezenta prokuradora, Lidia Soares, no arguidu sira hetan asistensia legal hodi advogadu privadu nain rua.*

Reportajen: Terezinha de Deus
Editora: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 21 Setembru: Kazu Pozitivu 67 & Rekuperadu 318

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 67 no kazu rekuperadu hamutuk 318. "Kazu detetadu foun neebe relata...

Sai PR Labele Halo Terus Povu

DILI, STLNEWS.co – Tuir lian Komunidade Agostina Soares katak, se mak atu kandidata an ba Prezidente Republika ba tinan 2022-2027, labele halo terus tan povu...

Fundasaun Codiva Haklean Konesementu LGBTI Ba Autoridade Lokal

DILI, STLNEWS.co – Fundasaun Codiva haklean informasaun no konesementu konaba asuntu Lesbian Gay Bisexual Trans Intersex (LGBTI) ba autoridade lokal. Haktuir Diretora Ezekutiva Fundasaun Codiva...
%d bloggers like this: