2005 Too 2023, PDHJ Simu Keixa 3.772

DILI, STLNEWS.co – Hahu tinan 2005 too 2023, Provedor Direitu Humanu no Justisa (PDHJ) simu keixa husi parte balu konaba violasaun diretus humanus no violasaun boa governasaun.

“PDHJ simu keixa husi tinan 2005 too 2023 hamutuk 3.772, husi keixa nee ho alegasaun violasaun direitus umanus hamutuk iha 1.447, no keixa violasaun prinsipiu governasaun diak iha 2.226,” dehan Provedor Virgilio Da Silva Guterres iha nia diskursu, komemorasaun aniversariu PDHJ ba dala 19 iha suku Ostico, Postu Administrativu Vemase, Munisipiu Baukau, Sesta (26/05/2023).

Nia sublina, keixa hirak nee relasiona ho alegasaun korupsaun neebe PDHJ simu iha 2009 hamutuk iha 99 keixas. Husi keixa hirak nee loke investigasaun no relatoriu investigasaun final no rekomendasaun hamutuk 1.037, kompostu husi kazu direitus umanus no governasaun diak, inklui tinan 2022-2023 prosesu kazu mediasaun no kosiliasaun hamutuk 6.

Tuir Provedor, husi 2005-2023, fo ona formasaun ba membru PNTL hamutuk 920 kompostu, formasaun ba membru F-FDTL hamutuk 367 formado, realiza diseminasaun ba funsiunarius iha entidades publikas, estudantes komunidades hamutuk 16.983 pesoais.

Nunee, workshop/seminariu konaba governasaun diak no direitus umanus ba kargu dirijentes, xefias no funsionariu publikas sira hamutuk ema nain 1,520 kompostu husi mane nain 1,070 no feto nain 450.

Virgilio reforsa tan, PDHJ realiza fiskalizasaun no monitorizasaun ba aktu violasaun direitus umanus no governasaun diak, no hatoo rekomendasaun ba entidades publikas relevantes hodi mellora prestasaun servisu no halakon violasaun direitus umanus no governasaun diak.

Nia relata, desde 2005 to 2021 fiskaliza no monitoriza ona ba kazu hamutuk 175, no hato rekomendasaun hamutuk 441 ba entidades relevantes sira. dala-barak PDHJ hetan duni resposta neebe pozitivu no iha komitmentu husi instituisaun responde sira hodi asegura autoridade publika sira, sei halo tuir duni regra no regulamentu estabelesidu bainhira ezerse no fornese servisu ba publiku.

Nia esplika, PDHJ mos infrenta dezafius sira, rekursus umanus neebe la sufisiente liu-liu iha nivel delegasaun territorial sira hodi responde ba ejijensia servisu, tuir knaar no poder konstitusional atu defende povu nia direitu no atu garante governasaun ida neebe transparante no responsavel ba interese povu iha timor-leste. PDHJ nian rekursus umanus eziste iha ema 143 neebe kolokadu iha nasional.

Nunee, PDHJ mos submete ba governu, ba parlamentu nasional no ba kualker orgaun kompetente sira, iha baze konsultiva, pareser, rekomendasaun, proposta no relatoriu ba kualker materia neebe relasiona ho promosaun, no protesaun direitus umanus no governasaun diak. Inklui rekomenda ba adosaun lejislasaun foun no propoin alterasaun sira ba lejislasaun ein vigor, nomos adosaun ka revizaun ba medidas administrativas sira nomos kontinua halao promosaun ba asuntu governasaun diak.

Oras nee daudaun PDHJ iha edisifiu nasional (Likisa) no iha tinan 2009 establese delegasaun teritorial 4 iha Baukau Lautem, Vikeke, Manatutu, Same, Ainaro, Aileu, Manufahi, Maliana, Bobonaro, Ermera, Suai no RAEOA.

(ter)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here