Estabelese Prizaun Wedebere Eduka Kondenadu

DILI, STLNEWS.co – Jurista Timor oan konsidera planu governu nian atu estabelese tan prizaun ida iha Suku Wedebere, Postu Administrativu Alas, Munisipiu Manufahi, ida nee hanesan parte diak ida atu eduka kondenadu sira.

Tuir Jurista Alexandre Corte Real katak, estabelese prizaun iha Wedebere eduka kondenadu sira, tanba sira bele sai hanesan agrikultor.

“Se aplika duni ba iha Wedebere nee diak, tanba uluk malae mutin sira uza fatin nee, agora prizioneiru sira iha prizaun ita fo han sira, maibe iha fatin neeba sira hanesan duni prizoneiru, bele sai hanesan mos agrikultor halo toos, tanba iha neeba rai iha hodi halo toos,” dehan nia ba STL iha Kampus Liceu UNTL, Kuarta (16/08/2023).

Nia hatutan, konkorda kuandu estabelese prizaun iha fatin neeba, maibe ho kondisaun lori kondenadu sira ba atu hanorin. Tanba iha esperiensia malae mutin nian atu hanorin sira, halo atividade agrikultura, karpinteiru, atu sai iha liur sira bele implementa fali saida mak sira hetan iha prizaun laran.

Iha fatin ketak, Ministru Justisa Amandio de Sa Benevides dehan, estabelese prizaun iha fatin neeba diak, maibe ba oin sei haree.

“Hanoin katak ida nee mos diak, tanba ita nia sistema reinsersaun sosial iha fatin atu fo formasaun, halao servisu agrikultura hodi apoiu rekuzu sira,” dehan nia.

Nia hatutan, iha neeba fatin luan rekuzu sira bele halao atividade hanesan agrikultura, formasaun neebe diak, atu integra husi prizaun sira bele iha kapasidade hetan osan husi servisu ruma hanesan servisu neebe sira hetan ona iha prizaun.

Aleinde nee, Diretor Prizaun Bekora Joao Domingos afirma, ida nee iha nivel Diretor Nasional no Diretor Jeral no Ministeriu Justisa nian, maibe hanesan ema tekniku, servisu prizaun nian padraun tebes, konaba servisu separasaun tratamentu tenki tau ketak, hanesan feto ketak, adultu ketak no juvenil ketak, tanba nee estabelese tan prizaun ida nee diak liu tan.

(ter)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here