KAK Nudar Aimoruk Kura Hahalok Korupsaun

DILI, STLNEWS.co – Forum Organizasaun Noun Governamental Timor Leste (FONGTIL) konsidera Komisaaun Anti Korupsaun (KAK) hanesan aimoruk ida atu kura mentalidade ka hahalok korupsaun iha Timor Leste, tanba nee orgaun kompetente sira tenki buka solusaun tuir natureza konstitusional.

Lia hirak nee haktuir husi Diretor Ezekutivu, Valetim da Costa Pinto “Koko” ba jornalista sira iha Kaikoli, Tersa (05/12/2023).

“Ema barak hatene KAK nudar instituisaun indepedente ida neebe atu hamate no kombate aktu ilegal sira, liu-liu korupasaun sira iha instituisaun publiku sira, no husi KAK bele konbatiza interese negativu ba bem estadu nian, neebe uza la tuir lei no uza laiha rekonhesimentu Estadu Timor Leste,” dehan nia.

Valentim hatete, husi interese politika liu-liu ba deklarasaun Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Maria Fernanada Lay hatete, atu kombate korupsaun la presiza liu husi KAK nee, tuir nia katak ida nee ema hotu preokupa.

Tanba sira tenki hatene katak, uluk sira konsensus hodi estabelese KAK nee eziste, atu haree liu-liu konaba oinsa boa governasaun atu halo akonpanhamentu konaba prensaun aktu korrupsaun la bele akontese iha rai laran, karik akontese karik sira prosesa no halo investigasaun ba submete kazu nee ba iha Ministériu Publiku bele prosesa ba tribunal.

Kontinua ba pajina 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here