Kazu Droga, Arguidu Nain 9 Hein Rezultadu Ezame

DILI, STLNEWS.co – Kazu droga involve arguidu nain 9 neebe tribunal aplika medida aprezentasaun periodika ba arguidu sira, prokurador la aseita halo rekursu ba iha Tribunal Rekursu, maibe Tribunal Rekursu mantein ho medida neebe tribunal aplika ona.

Tuir fontes konfirmadu ba STL Kuarta nee (04/10/2022) katak, Tribunal Rekursu notifika tiha ona Prokurador Prosesu, mantein ho medida neebe Tribunal Primeira Instansia aplika ona medida Aprezentasaun Periodika ba arguidu nain 9.

Fontes nee hatutan, iha loron 5 fulan nee mak sei iha audensia ba arguidu nain 9 nee ida, tanba iha alterasaun ba medida koasaun.

Audensia nee halo dentru durasaun prosesu nia laran, seidauk iha julgamentu, dala ruma advogadu sira hatoo pedidu, no dala ruma iha andamentu nia laran pedidu ruma iha, husu ba tribunal atu altera medida koasaun, tanba nee tribunal aseita pedidu nee no marka loron ba audensia hodi desidi ba loron 5 fulan Outubru 2023.

Krimi neebe akuza ba sira mak rai, faan no konsumu droga, no aktu sira nee bele halo hamutuk hanesan krimi ida.

Fontes nee informa tan, investigasaun lao hela, sei hein hela nia rezultadu ezame iha Portugal konaba aimoruk sira nee, depois rezultadu mai, foin bele junta atu produs akuzasaun.

Iha fatin ketak, Defeza Arguidu MAA Fernando da Costa hatete, nia kliente oras nee daudaun kumpri hela medida tribunal nian, aprezenta aan kada semana dala ida.

“Hau nia kliente oras nee daudaun kumpri hela medida tribunal nian, atu aprezenta aan kada semana ida dala ida iha tribunal”, dehan nia.

Tuir nia, kliente sira nafatin kumpri ba medida neebe iha no kopera ho justisa, kuandu iha notifikasaun ruma sira sempre kolabora.

Aleinde nee, Diretor Jeral PSIK, Vicente Fernandes Brites dehan, kazu sira neebe termina nia investigasaun, sira remata kedan ba iha Ministeriu Publiku.

“Buat neebe ami investiga entrega ba iha prokurador, tanba delegasaun kompetensia kualker kazu iha prazu, kuandu termina remete kedan ba iha Ministeriu Publiku inklui kazu droga,” dehan nia.

(ter)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here