Mekanizmu Tratamentu BI & RDTL Iha Kontrolu

DILI, STLNEWS.co – Publiku sira kestiona konaba mekanizmu tratamentu dokumentus hanesan Bilheti Identidade (BI), Sertidaun RDTL, kazamentu no sertidaun obitu, tanba nee diretor konsidera katak, diretor munisipiu sira sempre iha kontrolu.

“Kada munisipiu iha diretor munisipal sira atu atende servisu sira nee, Diretor Jeral la responde buat hotu-hotu,” dehan Diretor Rejistu Notariado, Joao Fernando Martins Borges ba jornalista sira iha Mandarin, Kinta (12/10/2023).

Nia hatutan, iha kada munisipiu iha diretor munisipal atu sira halo jestaun ba atendimentu, no iha Kaikoli tama iha Munisipiu Dili nian, iha Diretora atu haree asuntu sira nee. Kada funsionariu publiku iha nia diskrisaun servisu no nia hatene saida mak nia halo.

Hatan konaba deskonfia funsionariu balu halo atendimentu la diak, nia parte dehan, hakarak lori evidensia no faktus, estadu direitu demokratiku ema hotu iha lei nia okos, se iha faktus hatudu, prosesa ba deit akuzasaun sira iha media sosial facebook, la iha faktus atu kondena.

Tuir Diretor nee nia haree, durante nee servisu lao diak hela, sei iha evidensia seluk bele aprezenta ba autoridade sira hodi indentifika.

(ter)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here