Naimori La Konsege Presta Deklarasaun Iha KAK

DILI, STLNEWS.co – Konselheiru Masimu Partidu KHUNTO Jose Dos Santos Naimori Bukar la konsege presta deklarasaun iha KAK, tanba investigador sira moras.

“Ami nia prezensa iha KAK, reprezenta Jose Dos Santos Naimori Bukar iha KAK, tanba antes nee iha loron 4 fulan Abril KAK notifika Naimori atu ba presta deklarasaun ohin,” dehan Advogadu Privadu Ismael Asunsao Lopez ba STL iha TDD, Sesta nee (14/03/2023).

NIa sublinha, presta deklarasaun nee labele lao, tanba investigador moras, no sira labele halo investigasaun ba sira nia kliente.

Nunee sira nia kliente prontu atu ba presta deklarasaun, maibe husi parte KAK komunika ba iha sira katak, Naimori labele ba no nia mandatariu sira mak bele ba hodi lori fali karta neebe antes nee KAK notifika hodi lori ba.

Nia hataten, sira adia laiha data, maibe krimi neebe sira suspeita ba mak intervensaun autoridade publika, no krimi nee punidu iha artigu 242.

“Hau nia kliente hanesan sidadaun koopera nafatin ho KAK, no kualker momentu KAK bolu nia prontu hatan,” dehan Nia.

Tuir observasaun STL katak, advogadu nee ba iha KAK dader deit, akompanha ho nia kolega advogadu nain rua.

(ter)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here