Operasaun Konjunta Foti Fila Kareta Estadu 1 Iha Estatal

DILI, STLNEWS.co – Ohin loron Sesta nee (29/04/2022) ekipa konjunta patrimoniu estadu kompostu husi Centru Formasaun Polisia (CFP), Komisaun Anti Korupsaun (CAC – sigla portugues), foti fila kareta estadu modelu rush kor mutin ho xapa matrikula 05-639.G. TL, iha Ministeriu Administrasaun Estatal (MAE).

Tuir pontu Fokal Komisaun Anti Korupsaun (CAC), Euqlidos Madeira dehan, objetivu operasaun neebe mak ohin sira halao atu haree ba iha rezolusaun governu 130 dekretu Lei 21/2021 konaba subsidiu transporte neebe mak koloka ba iha dirasaun entidades estadu sira.

Hahu husi rezolusaun neebe mak sai hatudu katak, ministeriu hotu-hotu la iha ona autorizasaun atu iha kareta ba funsionariu, tanba kargu diresaun xefia sira, maibe iha deit mak kareta operasionais ba iha dirasaun sira.

Kontinua ba pajina 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here