PNTL Kaptura Joven Nain 4 Iha Fronteira, Deskonfia Fila Husi Indonezia

DILI, STLNEWS.co – Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) liu husi unidade Patrollamentu Fronteira (UPF), kaptura tan joven nain haat (4) iha area fronteira, Suku Odomau, Postu administrativu Maliana, Munisipiu Bobanaro.

Tuir Komandante Unidade Patrollamentu Fronteira (UPF), Superintendente Euclides Belo hatete,  membru PNTL hori kalan kaptura tan sidadaun Timoroan nain 4 iha area fronteira neebe deskonfia sira tama husi nasaun vizinu Indonezia.

“Atu informa deit hori kalan ita halo operasaun koordenada neebe mak halo husi PNTL Munisipiu Bobonaro, UPF, servisu sekreta sira iha area Bobonaro, liu – liu iha Maliana, aguarda tan sidadaun nain 4, neebe deskonfia sira fila husi Indonezia,” esplika Komandante UPF, Euclides Belo, iha Sentru Formasaun Polisia, Comoro, Kinta (26/08/2021).

Komandante UPF nee afirma, dadaun nee sidadaun Timoroan nain 4 iha hela prosesu identifikasaun no sei entrega ba parte saude Bobonaro nian hodi evita propagasaun moras Covid-19.

“Hori kalan iha postu Alto Lebos mos simu sidadaun ida husi Maliana, neebe entrega an ba ita nia membru PNTL no F-FDTL no dadaun submete ona ba kuarantena, tanba deskonfia nia mos fila husi Indonezia”, dehan nia.

Tanba nee nia husu nafatin ba komunidade sira iha lina fronteira atu informa ba parte seguransa karik deskonfia Timoroan balu neebe fila husi nasaun vizinu Indonezia hodi kumpre protokolu saude nian.

“Ami nafatin informa ba komunidade sira liu – liu sidadaun sira iha lina fronteira katak, Timoroan sira neebe mak hakat ba nasaun vizinu fila mai labele subar. Obrigatoriumente bele informa ba parte seguransa hodi kumpre protokolu saude nian, tanba moras variante Delta nee perigu tebes,” dehan nia.*

Reportajen: Efizenia da Costa

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Horta Husu Komunidade Fo Resposta Los Ba Ajente Enumerador

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika (PR), José Ramos Horta, husu ba komunidade sira atu fo resposta neebe los ba ajente enumerador sira neebe halo...

Kazu Droga TDD Aplika Medida AP Ba Arguidu Nain 9

DILI, STLNEWS.co - Tribunal Distrital Dili (TDD) iha loron Segunda nee (15/08/2022) liu husi despaisu ikus ba prosesu primeiru interogatoriu (AP), desidi aplika medida...

Governu Lansa Sensus Populasaun & Uma Kain 2022

DILI, STLNEWS.co - Governu liu husi Ministeriu Finansas (MF) Segunda nee ofisialmente lansa sensus populasaun no uma kain iha tinan 2022 nee. Iha fulan Marsu...