Prazu Investigasaun Roo Haksolok, Hela Loron 50 Resin

DILI, STLNEWS.co – Kazu roo Haksolok neebe durante nee Komisaun Anti Korupsaun (KAK) halao hela investigasaun, prazu ba iha investigasaun nee rasik hela deit loron 50 resin.

“Ita sei iha hela loron 50 resin prazu ba investigasaun, maibe laos prazu preskrisaun,” dehan Diretor Investigasaun KAK, Jose Verdial ba STL iha Dili, Kinta nee( 07/12/2023).

Nia hatutan, prazu investigasaun iha, prosesu saida deit mak Ministeriu Publiku delega kompetensia ba iha KAK hodi halo investigasaun sempre iha prazu, balu loron 90, balu loron 60, balu too loron 120, depende ba iha kompleksidade husi kazu.

Esplika tan, Ministeriu Publiku iha kompetensia atu bele avoka hodi halo investigasaun, parte KAK saida mak simu halo servisu tuir kompetensia neebe mak iha,

Iha fatin ketak, Akademiku UNTL Mario Nunes dehan, Ministeriu Publiku presiza haree kazu neebe KAK halo hela investigasaun durante nee, molok nia prazu remata bele iha ona rezultadu ruma.

“Hau hanoin Ministeriu Publiku presiza mos poiu KAK hodi haree konaba kazu nee, se nia prazu atu remata, buka meius hodi prolonga nia prazu, nunee investigasaun bele kontinua lao,” dehan nia.

Tuir Akademiku nee, kazu roo Haksolok laos kazu ida neebe kmaan, maibe kazu neebe komplikadu, tanba nee husu atu parte investigasaun halao servisu ho diak hodi bele konklui lalais prosesu nee.

(ter)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here