TJPID Kontinua Rona Sasin Kazu PN

DILI, STLNEWS.co – Tribunal Judisial Primeira Instansia (TJPID) kontinua halao julgamentu ba kazu Parlamentu Nasional (PN), neebe komete husi arguidu nain 4.

Antes nee tribunal rona ona deklarasaun arguidu sira, tanba nee iha julgamentu kontinuasaun nee, iha loron Tersa (21/03/2023) tribunal kontinua rona sasin Luis Nacimento de Jesus Alves da Costa, neebe iha momentu neeba hanesan Xefi Devizaun Planu Aprovezionamentu iha PN.

Iha sala julgamentu laran sasin deklara, konaba prosesu nee sasin iha konhesimentu deit konaba prosesu pagamentu. No prosesu pagamentu nee iha diresaun aprovezionamentu nian, no sasin sira nia parte ezekuta deit bazeia ba pedidu neebe mai husi sira nia superior.

Sasin esplika, tuir prosesu normal atu halo pagamentu, pedidu mai husi Gabinete PN haruka ba iha sekretariu jeral hetan aprovasaun, mak despaisu tun mai iha sira nia parte, hodi prosesu pagamentu ba iha Ministeriu Finansas.

Konaba pedidu atu fornese sasan laiha, maibe iha deit pedidu ida neebe tama hodi prosesu pagamentu.

Hatan konaba sapatu nia folin, sasin laiha konhesimentu konaba folin sapatu nian, maibe sasin deklara bainhira em voice tama mai, sasin prosesa deit pedidu pagamentu.

Sasin deklara tan, konaba fornese ekipamentu manutensaun ba komputador, sasin laiha konhesimentu, tanba ida nee iha devizaun ketak, no prosesu tomak devizaun nee mak hatene, tanba direita ba iha sekretariu jeral. No konaba USB, sasin rekonhese pedidu nee mai husi devizaun lojistika nian, no pedidu neebe hatoo mai la tau valor.

Rona tiha sasin nee, tribunal adia ba loron seluk, hodi rona tan sasin sira seluk.

Audensia julgamentu nee prezide husi juiz koletivu, Jose Gonsalves, Alvaro Maria, Arjentino Nunes, Ministeriu Republika reprezenta husi Prokuradora Lidia Soares, arguidu hetan asistensia legal husi Defensor Publiku Nelson Borges no Advogadu Privadu Miguel Acacio Faria.

(ter)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here