Kampu Servisu Limitadu Ba Graduadu

DILI – Kada tinan numeru graduadu aumenta, no graduadu sira preokupa, tanba too agora kampu servisu sei limitadu iha rai laran.

Ba jornalista, graduadu husi UNPAZ Francisco Menezes, fakuldade direitu hatete, governu presiza loke kampu servisu, liu-liu iha area industria, atu nunee graduadu sira neebe mak remata sira nia estudu iha ensinu superior bele kompete, dala barak vaga ruma loke iha instituisaun publiku, maibe ema barak mak ba hadau malu.

Agora ita hotu sente preokupa, tanba ita nia universidade iha nee kada tinan sempre halo graduasaun, neebe hau hanoin ita nia numeru dezempregu nee sei aumenta tan deit, tanba ita sei menus kampu servisu, diak liu mak nee, ita neebe mak hili ekonomi nee, ita rasik mak loke fali ita nia negosiu ruma, tuir abilidade neebe mak ita hetan iha ita nia estudu rasik,” hatete Francisco ba STL bainhira hakat ba iha edifisiu ME Vila-Verde, Dili, Tersa (31/01/2017).

Iha fatin hanesan Direitor Jeral husi Ministeriu Edukasaun (ME), Antoninho Pires hatete buat ida estudu nee katak atu haree ba iha koinesementu, tenke dominu mos abilidade, ida nee mak estudante sira sei menus dominu abilidade.

Nunee mos Direitor ezekutivu Luta Hamutuk (LH), Mericio Akara dehan, kompetensia governu atu bele loke industria boot, para graduadu sira nee bainhira remata estudu, tenke tama iha kampu servisu, maibe realidade universidade kada tinan fo graduasaun ba finalsita, kampu servisu sei menus, dala ruma menus kampu servisu, bele hamosu mos instabilidade iha rai laran. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (1/2/2017). Jacinta Sequeira/Guilhermina Franco

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Jornalista Iha Filipina Hetan Tiru, Suspeitu Sei Misteriu

DILI, STLNEWS.co – Jornalista ida mate hetan tiru iha Filipina loron Kuarta horiseik (08/12/2022), bazeia ba informasaun husi grupu advokasia fatin neeba. Nia mak Jesus...

Universidade Katolika TL Iha Lasu No Devosaun Boot

DILI, STLNEWS.co – Ohin governu no lider Igreja Katolika hamutuk ho Premeadu Nobel da Paz, Dr. Jose Ramos Horta halo inagurasaun abertura solene Universidade...

Mota Hafahe Estrada Terminal Tasi Tolu Ho Sidade Dili

DILI, STLNEWS.co - Oras nee dadaun estrada iha terminal Tasi Tolu nakfila ona ba mota, hodi hafahe ona Tasi Tolu ho sidade Dili. Tuir observasaun...