Aplika Serka Sanitaria Iha Munisipiu Covalima; PNTL Ainaro Kaptura Populasaun Covalima 11

Porta voz Komandu Jeral PNTL Superintendente Xefe Arnaldo Araujo. (Foto: STL/Efizenia da Costa)

DILI, STLNEWS.co – Porta voz Komandu Jeral PNTL Superintendente Xefe Arnaldo Araujo, hateten, implementasaun serka sanitaria iha munisipiu Covalima nee iha ema balu viola no koko atu sai husi Covalima atu mai Dili, maibe PNTL munisipiu Ainaro, konsege kaptura populasaun Covalima oan hamutuk sanulu resin ida (11).

PNTL Munisipiu Ainaro konsege kaptura ema nain sanulu resin ida (11), depois halo investigasaun ba sira tanba sa mak sira hakarak atu mai Dili, depois entrega sira ba PNTL munisipiu Covalima hodi tuir prosesu ba sira.

“Tuir informasaun neebe ami hetan total hamutuk ema nain sanulu resin ida, neebe mak sira kaptura iha loron 3 fulan Marsu tinan 2021, iha tuku 02:29 OTL, iha munisipiu Ainaro,” dehan porta voz Komandu Jeral PNTL Superintendente xefe Arnaldo Araujo hateten ba jornalista sira iha nia knaar fatin Sesta Dili (5/03/2021).

Nia dehan, agora dadauk tama ba serka sanitaria iha munisipiu Covalima nee hatudu katak, ema la bele tama no la bele sai, mesmu atu mai Dili no ba neebe deit la bele.

Atualmente ita nia estadu ka governu hasai tan rezolusaun do governu No.11, 2 de Marsu tinan 2021, konaba extensaun tan estadu emerjensia ba dala 11.

“Iha rezolosaun ida nee mantein nafatin serka sanitariu iha munisipiu Covalima hodi taka fronteira, no bandu ema ba munisipiu seluk desloka ba Covalima rasik, nee hanesan postu administrativu ba postu administrativu la bele”, dehan nia.

Nia hatete, despaisu ministerial no. 11 tinan 2021 konaba suspensaun estadu emerjensia ba dala 11, provisoriomente sei taka prosesu aprendisajen iha eskola munisipiu Covalima, iha loron 27 fulan fevereiru too iha loron 3 fulan Marsu tinan 2021.

“Hau hanoin ida nee sei mantein nafatin, despaisu mai fulan rua konaba hapara provisoriomente ba funsionariu sira neebe servisu iha munisipiu Covalima,” dehan nia.

Nia hatutan, ida nee hatudu katak extende tan estadu emerjensia ba dala 11 nee, sei nafatin serka sanitaria iha munisipiu Covalima.

Tanba nee populasaun husi munisipiu Covalima la bele halo atividade ba mai Dili, no polisia sei la autoriza.

Aleinde nee, nia mos apelu ba komunidade sira hotu katak relasiona ho iha loron hirak nia laran iha media sosial hateten katak, atu hapara hotu transporte publiku sira nee “la loos”, transporte publiku sira sei nafatin hanesan bai-bain no munisipiu 12 inklui RAEOA nee nia atividade lao livre hela.

“Importante maka sira nafatin kumpri regras OMS nian, neebe mak estabelese ou fo sai tiha ona, fase liman bebeik uza maskra no nafatin distansia sosial, atu nunee bele prevene moras Covid-19 neebe mak agora dadauk mosu iha ita nia nasaun ida nee,” hakotu nia.

Reportajen: Efizenia da Costa
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here