Asaun Neebe Uluk Sancho Halo Agora Ema Admira

BAUCAU, STLNEWS.co – Asaun neebe mak uluk Sancho Belo do Rego halo, maibe agora ema neebe uluk la gosta komesa admira.

Lia hirak nee hato’o husi Diretor Formasaun Fundasaun Parseira Dezenvolvimentu Timor Leste (FPDTL), Sancho Belo do Rego ba STL bainhira partisipa iha serimonia distribui sertifikadu ba formadu sira iha salaun Caritas, dioseze Baucau, Tersa (31/08/2021).

“Dala barak ita halo asaun ema hotu la gosta ita, maibe hau to’o agora balun haree hau admira ligasaun ba hau nia profisaun nomos ba hau nia esperiensia,” dehan Sancho.

Nia hatutan, esforsu atu sai ema neebe susesu tenke badinas aprende materia saida deit iha situasaun no fatin neebe deit.

Nunee mos lalika fo limita ba ida – ida nia an atu haree ba distansia fatin atu aprende nian, entaun siensia mos liu husi ida nee.

Atu aprende tenke obriga an husi fatin dook ga besik nafatin lao, tanba save ba susesu mak esforsu an, tanba liu husi lao buka mak foin hetan buat foun, atu bele dezenvolve an iha futuru oin mai.

Diretor nee konta, buat neebe mak halo iha tempu pasadu tuir nia la diak ba ema seluk nomos ba nia an rasik.

Liu husi buat hirak nee sai esperiensia ida, ba halo refleksaun muda hanoin inklui an iha formasaun sira hodi muda hahalok, aprende fali buat foun hodi dezenvolve an, dadaun nee ema seluk komesa iha fali ona konfiansa.

Nia hatete, kargu neebe mak dadaun nee nia asumi, suporta masimu husi inan aman, no familia sira tomak.

Iha fatin hanesan, Prezidente Bord Asosiasaun Unidade Feto ba dezenvolvimentu (A.UFD), Antonio A. Guterres mos hatete, Sancho Bbelo do Rego ema neebe mak uluk hanesan seguransa iha Sentru Formasaun Unidade Feto ba Dezenvolvimemtu (UFD) nia, maibe dadaun nee asumi kargu hanesan Diretor ba Sentru Formasaun Fundasaun Parseira Dezenvolvimentu Timor Leste (FPDTL).*

Reportajen: Tomas Reis

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 23 Setembru: Kazu Pozitivu 58, Rekuperadu 148 & Obitu 1

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 58, i kazu rekuperadu ohin loron 148 no obitu nain...

Vasinasaun Dalan Seguru, Normaliza Situasaun

DILI, STLNEWS.co – Vasinasaun mak dalan seguru hodi normaliza situasaun, no hasae imunidade forte atu prevene Covid-19. Kestaun nee haktuir husi Ministru Ensinu Superior Siensia...

Finalista ICS 292 Simu Graduasaun

DILI, STLNEWS.co – Institutu Ciencia Saude (ICS), ohin halao graduasaun ba finalista hamutuk 292, kompostu husi fakuldade 4 mak hanesan, Fakuldade Enfarmajen, Farmasia, Parteira...
%d bloggers like this: