GAAC-PR Realiza Kompetisaun Kulinaria

Gabinete de Apoio à Actividade do Cônjuge do Presidente da Republika (GAAC-PR), realiza kompetisaun kulinaria, hanesan parte husi programa neebe realiza iha ambitu vizita Prezidente Republika, Francisco Guterres Lú Olo, iha Gleno, Munisípiu Ermera. (Media GAAC - PR)

ERMERA, STLNEWS.co – Gabinete de Apoio à Actividade do Cônjuge do Presidente da Republika (GAAC-PR), realiza kompetisaun kulinaria, hanesan parte husi programa neebe realiza iha ambitu vizita Prezidente Republika, Francisco Guterres Lú Olo, iha Gleno, Munisípiu Ermera.

Atividade nee realiza iha antigu Sede Administrasaun Munisípiu tempu okupasaun, iha Gleno no partisipa husi grupu feto hamutuk 10 neebe sei kompete entre sira hodi aprezenta hahan tradisional no modernu neebe iha valor nutritivu hodi fo forsa, haburas no fo protesaun ba ema nia isin no saude.

“Espoza nian nee diak tebes, parte ida maka bele halibur ita-nia feto maluk sira hotu, neebe iha talentu ba parte kulinaria. Agora ho kompetisaun nee ita bele promove ai-han lokal no haree sa nutrisaun diak maka hetan husi valor ida produtu lokal sira-nian depois ita bele koko promove aihan sira neebe ho nutrisaun diak para família sira mos bele konsumu loro loron”, esplika Manuela Oliveira Martins, Xefe asaun Sosiál iha Administrasaun Autoridade Munisipal Ermera neebe sai mós membru ekipa juri iha kompetisaun nee, Tersa (17/11/2020).

Hahan tradisional neebe partisipante sira aprezenta mak hanesan fos rai-tukir, manu-tukir, ikan saboko, akar kadaka, pudín husi lakeru, bolu husi talas no sumu aifuan hanesan: “buah naga” ho kor oioin no seluk tan.

“Manan nain sira tenki kumpre kriteriu balu hanesan sira tenki haree parte ida ijiene nian, pois variedade husi ai-han neebe iha nee keta maioria husi ai-han modernu ka ou ai-han lokal maka maioria. Depois menu saida mak sira prepara tanba Komisaun Organizadora fo menu tolu ba sira atu halo preparasaun nee maka matabisu nian, han meudia no sobre meja. Aleinde nee sira-nia pratika prepara ai-han, sira-nia vestuaria no sira nia servisu-ekipa, tempu no sabor husi hahan neebe sira tein”, dehan Manuela Oliveira Martins.

Nunee mos Manuela Soares Bristes husi Grupu Feto Brani no Forte (Brafo), husi Suku Fatuquero, neebe hola parte mos iha kompetisaun nee hatete husi kompetisaun neebe mak halo husi espoza PR nee kapas tebes.

“Husi kompetisaun neebe ita-nia Espoza Prezidente (GAAC-PR) halao nee, ami sente ida nee kapas tebes no kontente bele partisipa para ami-nia produtu, ami-nia abilidade no ami-nia atividade sira iha grupu nee ema bele hatene”, afirma. Manuela Soares Bristes husi Grupu Feto Brani no Forte (Brafo), husi Suku Fatuquero, neebe hola parte mos iha kompetisaun nee.

Nia espera liu husi kompetisaun nee GAAC-PR bele buka-dalan hodi fasilita sira hodi hetan formasaun sira neebe bele hasae liu tan sira-nia konesimentu iha area kulinaria.

“Ho eventu nee ami bele lori ami-nia feto maluk ka feto potensial neebe durante nee ladun hetan oportunidade atu promove sira-nia produtu, nunee ami kontenti ho atividade ida nee. Obrigadu barak ba Señora Espoza Prezidente Republika”, katak nia.

Partisipante seluk iha kompetisaun nee, husi Grupu Feto Talentu, husi Postu Ermera, Joana Soares, espresa nia sentimentu kontente ho realizasaun kompetisaun nee.

Grupu 10 neebe mak kompete iha kompetisaun nee mak hanesan: Feto Talentu, Takfer, Hadmer, Sentru Haburas Tukir, Godivalze, K-Federal, JL-Jodilila, Kaer liman, CHT no Brafo.

Ba manan nain no partisipante sira hotu GAAC-PR agradese sira-nia partisipasaun no atribui mos ba sira osan insentivu hodi apoiu sira-nia atividade.*

Reportajen: Emerenciana Pinto
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here