Irigasaun Aat Natar Barak Abandona

DILI, STLNEWS.co – Partisipasaun Komunidade Suku Uailili ba Setor agrikultura diak, maibe natar barak mak to’o oras nee abandona, tanba problema irigasaun ladiak.

Tuir  Xefe Suku Uailili Hernanio Ribeiro katak, partisipasaun komunidade Suku Uailili nian ba iha setor agrikultura diak tebes, maibe problema neebe povu enfrenta durante nee mak, Irigasaun kuaze aat hotu ona no seidauk hetan atensaun husi governu, tanba nee halo natar barak mak abandona, irigasaun la diak susar atu fornese bee ba agrikultor sira nia natar.

“Hau hanoin problema sira nee ami hato’o beibeik ona ba iha governu, liu – liu parte relevante sira, oinsa atu hadia irigasaun nee halo diak, ho nunee bele fasilita diak liu tan servisu agrikultor sira, hodi hasae produsaun ai-han iha rai laran,” dehan Xefe Suku Uailili Hernanio Ribeiro ba STL iha Farol.

Nia katak, uluk irigasaun sei diak, povu agrikultor la abandona nia natar, hotu – hotu badinas atu produs, maibe hafoin irigasaun aat, halo natar barak sai abandona.

Iha parte seluk, reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN), Deputadu Jose Paiseco hatete, inundasaun neebe foin dadauk akontese nee, estraga infraestrutura barak mak aat, hanesan irigasaun, estrada, ponte no komunidade nia uma, maibe problema sira nee hotu governu labele rezolve dala ida, fiar katak, governu sei rezolve pasu pur pasu.

“Ita haree governu liu husi Ministeriu agrikultura halo hela esforsu, atu hasae produsaun ai-han iha rai laran, tanba nee fiar katak, sira sei tau importansia boot ba irigasaun neebe aat, maibe iha fatin balun governu haruka kompania hadia dadauk ona,” dehan deputadu nee.*

Reportajen: Madalena Horta

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 20 Outubru: Kazu Foun Hamutuk 16

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) rejistu kazu foun hamutuk 16, iha Dili 14 no munisipiu seluk iha nain 2. "Kazu...

Membru F-FDTL Foun Ida Halai Lakon

DILI, STLNEWS.co - Membru foun FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) ida ohin halai lakon iha sentru formasaun Metinaro tanba la augenta ho instrusaun...

Maromak La Dukur Ba Nia Ema

DILI, STLNEWS.co - Maromak mak iha kbiit tomak sempre akompanha ema hotu iha tempu saida deit no nunka dukur ba ema, tanba ne'e presiza...