Kazu Asidente Trafiku Truk Hanehan Estudante Prosesu Lao Hela

Segundu Komandante PNTL Munisipiu Baucau Superintendente Jose Casmiro de Carvalho. (Foto: STL/Emerenciana Pinto)

BAUCAU, STLNEWS.co – Kazu asidente neebe mak akontese iha Munisipiu Baucau parte Vemasse, truk ida neebe hanehan estudante nain lima ida mate fatin oras nee motorizada asegura Iha Komandu PNTL Baucau hodi hein prosesu.

Kestaun nee hatoo husi Segundu Komandante PNTL Munisipiu Baucau Superintendente Jose Casmiro de Carvalho ba STL iha Komandu PNTL Munisipiu Baucau, Sesta (09/10/2020).

Adjuntu Komandante hatete kazu asidente trafiku neebe akontese iha Vemasse iha loron 07 fulan Outubru iha oras tuku 12 meudia. No kronolozia nee katak truk ba tula rai henek lori ba suku Triloka no truk nia diresaun husi Vemasse mai Baucau no too Eskola Ensinu Baziku Benigare Vemasse no iha momentu nee motor ida sai husi Eskola refere entau motorista truk nee ses husi motor maibe rai mamar entau kareta konsege baku fila hodi hamate estudante ida no nain haat kanek.

“Kareta baku fila aserta mos estudante sira entau hanehan ita nia oan estudante sira nain lima depois rejulta ida mate kedas fatin, no ida kanek todan ita lori halai mai Hospital Regional Baucau hodi halo Tratamentu i depois nain tolu seluk hetan kanek kaman mai halo tratamentu hotu no nain tolu rekopera nain ida sei halo tratamentu” katak segundu Komandante PNTL Munisipiu Baucau Superintendente Jose Casmiro.

Adjuntu nee hatutan liga ho kazu nee seksaun tranzitu halo kedas tratamentu no asegura evedensia no asegura motorista neebe lori truk agora dadaun asegura hela iha komandu Munisipiu Baucau.

“Oras nee sei asegura hela iha kuartal hodi hein nia prosesu katak prosesu nee sei lao” katak nian.

Iha fatin ketak Xefe Departamentu Kualidade Kontrolo Komunikasaun Sosial HOREX Baucau, Doutor Claudinos Ximenes hatutan akontesementu nee akontese iha loron 07 fulan Outubru iha meudia bainhira truk ida tula hela rai henek husi Vemasse fila mai Baucau.

“Iha labarik nain neen neebe mak halo viajen hamutuk fila husi escola no kondutor la kontrola kareta entau kareta baku fila depois taka hotu labarik nain neen, no sira feto hotu deit entau labarik ida mate iha fatin kedas tanba rai henek taka sira nain neen mak lori mai iha nee kanek kamaan hotu nain rua mak kanek grave iha ain no parte kakorok no ida fali ruin retak, doutor sira mai halo deziminasaun nain tolu fila no nain rua halo observasaun iha nee no hodiseik doutor sira halo evaluasaun kondisaun diak entau fila halo tratamentu kontinua iha uma” dehan nia.

Nia hatutan estudante nain rua mos sei halo kontrola nafatin kada semana, tanba nain rua nee mos kanek grave maibe oras diak oituan ona maibe presiza kontrola kada semana.*

Reportajen: Emerenciana Pinto

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here