Komunidade Hato-Udo Aldeia 8 La Asesu Eletrisidade

Administrador Postu Administrativu Hato-Udo, Rogerio da Costa. (Foto: STL/Efizenia da Costa)

AINARO, STLNEWS.co – Oras nee dadaun komunidade iha Postu Administrativu Hato-Udo, Munisipiu Ainaro, aldeia 8 seidauk asesu ba lina eletrisidade durante tempu naruk nia laran.

Tuir Administrador Postu Administrativu Hato-Udo, Rogerio da Costa, informa iha aldeia 8 maka la asesu ba lina eletrisidade nee rasik Iha tempu uluk too agora.

“Aldeia 8 nee hanesan Goulau Lama, Kablaki Hun, Aimorbada, Bonuk, Fatumeta, Bobe, Bemos, Hutcheo Farol,” dehan Administrador Postu Administrativu Hato-Udo, Rogerio da Costa ba STL iha nia knaar fatin Kampu Baru, Hato-Udo, Vila Ainaro, Tersa (29/12/2020).

Nia dehan, totalmente area sira nee eletrisidade seidauk tama iha neeba to agora, no iha tinan 2019, sira hamutuk ho xefe suku hodi halo reuniaun buka dalan oinsa maka bele dada lalais lina eletrisidade nee ba komunidade sira nunee bele asesu.

Nia hatete, eletrisidade husi suku rua nee, aldeia 8 mak la asesu no susar tebes atu senti naroman hanesan maluk sira seluk, maske iha balun dada ona maibe balun nafatin halerik ba eletrisidade.

Relasiona ho preokupasaun sira nee hotu, nia ho esperansa katak ho orsamentu neebe mak aprova tinan nee, klaru katak nai ulun sira bele tau ona problema nasaun nee nian liuliu infraestrutura sira nee ba iha sira nia planu hodi hatoo ba iha ministeriu hotu-hotu nunee bele implementa iha tempu badak nia laran.

“Nunee ita nia komunidade sira mos bele senti duni katak iha ona rezultadu, ba prosesu sira nee, selae hanesan ami autoriedade lokal ka administrador nee rasik durante asume hau nia kargu nee, iha 2016 hasoru kedas situasaun neebe maka remodelasaun governu nian, ” dehan nia.

Reportajen: Efizenia da Costa
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here