Komunidade Husu PR Foun, Labele Servisu Ba Aan Deit

MANATUTO, STLNEWS.co – Komunidade Suku Kairui, Postu Administrativu Laleia, Munisipiu Manatuto husu Prezidente Republika foun neebe sei eleitu, labele servisu ba aan deit, maibe rezolve povu sira nia preokupasaun.

Kestaun nee hatoo husi komunidade Agostinha de Sousa Boavida katak, sira komunidade nia preokupasaun iha Suku Kairui nee, husu ba nai ulun sira neebe maka eleitu atu ba Prezidente Republika nee labele servisu ba aan deit, maibe haree preokupasaun povu kiik sira nian iha area rural.

“Problema neebe ami hasoru maka estrada balu sei aat, bee mos la iha, iha fatin balu seidauk asesu ba eletrisidade, no ami iha nee kbiit laek maka barak, nunee problmema oin – oin maka ami hasoru,” dehan nia ba jornalista iha Suku Kairui, Postu Administrativu Laleia, Munisipiu Manatuto, Sesta nee (08/04/2022).

Ho preokupasaun hirak nee, nia husu ba Prezidente Republika foun neebe sei eleitu atu servisu hamutuk ho parte oin – oin atu bele rezolve sira nia preokupasaun.

Kontinua ba pajina 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Numeru Konflitu Tuun Makaas Dezde Governu Desidi Reativa Atividade Arte Marsiais & Arte Ritual

DILI, STLNEWS.co - Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak hateten, dezde governu desidi reativa atividade Grupu Arte Marsiais no Arte Ritual, numeru konflitu iha...

Taur Apresia Esforsu SEJD-KRAM Reativa Atividade Arte Marsiais & Arte Ritual

DILI, STLNEWS.co - Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak agradese esforsu Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) no Prezidente Komisaun Reguladora Arte Marsias (KRAM ), neebe...

Sasin La Iha Konhesimentu Kazu Konstrusaun Armajen Foos

DILI, STLNEWS.co - Kazu konstrusaun armajen foos, Tribunal Distrital Dili kontinua rona sasin. Tanba nee, iha julgamentu kontinuasaun nee, tribunal rona sasin ho inisial MC neebe...