Komunidade Usitasae Husu Responsabilidade Husi Esteitmentu Adelino Cau

OECUSSE, STLNEWS.co – Komunidade Suku Usitasae, Postu Administrativu Oesilo, hamutuk ho autoridade lokal no lia nain iha suku refere, husu responsabilidade husi esteitmentu Adelino Cau neebe uza politika, hodi insulta komunidade no suku nia naran.

Tuir Lia Nain Liberato Punef katak, hanesan Atoni, Suku Usitasae, lamenta tebes ho atitude Adelino Cau ninian, neebe maka uza politika hodi insulta no desfama komunidade no Suku Usitasae ninia naran.

“Ami husu ba Adelino Cau atu responsabiliza ninia esteitmentu neebe maka publika iha ninia pajina facebook katak, komunidade Suku Usitasae sira hanesan manduku moris iha bee posu laran, sira presiza informasaun nível nasional atu bele sai husi bee posu laran mai liur, hodi haree Timor Leste nia luan ba informasaun atual iha rai laran, ida nee ami konsidera katak krimi eleitoral no tenta atu desfama suku ninia naran iha publiku,” dehan nia ba jornalista liu husi konferensia imprensa iha sede Suku Usitasae, Oecusse, Kinta horiseik (14/04/2022).

Kontinua ba pajina 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Numeru Konflitu Tuun Makaas Dezde Governu Desidi Reativa Atividade Arte Marsiais & Arte Ritual

DILI, STLNEWS.co - Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak hateten, dezde governu desidi reativa atividade Grupu Arte Marsiais no Arte Ritual, numeru konflitu iha...

Taur Apresia Esforsu SEJD-KRAM Reativa Atividade Arte Marsiais & Arte Ritual

DILI, STLNEWS.co - Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak agradese esforsu Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) no Prezidente Komisaun Reguladora Arte Marsias (KRAM ), neebe...

Sasin La Iha Konhesimentu Kazu Konstrusaun Armajen Foos

DILI, STLNEWS.co - Kazu konstrusaun armajen foos, Tribunal Distrital Dili kontinua rona sasin. Tanba nee, iha julgamentu kontinuasaun nee, tribunal rona sasin ho inisial MC neebe...