Komunidade Watuwa Seidauk Asesu Ba Eletrisidade

DILI, STLNEWS.co – Komunidade Watuwa, Suku Gariwai, Postu Administrativu Baucau Vila, Munisipiu Baucau, durante okupasaun Indonezia too Timor ukun aan, seidauk asesu ba lina eletrisidade.

Xefe Aldeia Watuwa, Helder João Freitas hatete komunidade Watuwa tinan barak seidauk asesu ba eletrisidade, maske preokupasaun neebe komunidade hasoru sira halo ona proposta ba ministeriu relevante, maibe governu seidauk konsidera.

“Hau sente triste tanba durante ukun aan ona, maibe saida maka ukun aan nee komunidade Watuwa, Suku Gariwai seidauk sente ukun aan, seidauk asesu ba eletrisidade, maske prosposta haruka ona ba ministeriu relevante maibe laiha rezultadu, entaun komunidase sira uza lampu rina,” preokupasaun nee hatoo husi Xefe Aldeia Watuwa, Helder João Freitas ba STL liu husi telefone, Tersa (25/05/2021).

Helder dehan, durante tinan barak ona husi okupasaun Indonezia too agora Timor ukun aan, maibe komunidade Watuwa ho populasaun hamutuk 1.210 seidauk asesu ba lina eletrisidade, komunidade kalan uza lampu rina, balun sosa solar sel atu nunee fo naroman ba sira hodi tein han no labariik sira hodi estuda, preokupasaun maka sira infrenta iha enkontru sempre hatoo, maibe governu nunka rona povu nia halerik.

Nia hatutan, ahi eletrisidade nee importante ba komunidade sira, liu-liu estudante atu fasilita sira estuda wainhira iha tempu kalan, tanba nee Xefe Aldeia Watuwa, João Freitas rekomenda husu ba ministeriu kompetente toma atensaun ba Aldeia Watuwa tanba ukun aan ona seidauk asesu ba eletrisidade, labarik sira eskola kalan estuda mos ladiak, tanba ahi laiha.

“Iha fatin seluk ema hotu asesu ba eletrisidade maibe ami seidauk, fo hanoin nafatin ministeriu relevante, maibe nunka mais rona saida komunidade infrenta iha moris, informasaun iha rai laran mos sira lahatene wainhira ba merkadu hafoin pasa informasaun saida maka akontese iha rai laran,” dehan nia.

Entretantu komunidade Watuwa, Sonia da Martins hatete, husi tempu Indonezia too agora seidauk asesu ba eletrisidade, kalan-kalan sunu lampu rina hodi uza naroman netik.

“Hau sente triste los tanba ema hotu tuur iha naroman, maibe ami moris iha nakukun nia laran,” Sonia afirma.*

Reportajen: Joaninha Belo
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Publisidade Husi Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS) Konaba Covid-19 & Vasinasaun; EP1

STLNEWS.co – Publisidade Husi Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS) Konaba Covid-19 & Vasinasaun • EPISODE 1: Drama Kakaluk Ba Corona https://youtu.be/VQBkF8ES8GE • Mensagen Avo Ramos Horta https://youtu.be/YPnLzaLb43E Ministério...

Odete: Pasiente Kuarentena Tasi-Tolu La Konkorda Desizaun MS Haketak Feto & Mane

DILI, STLNEWS.co - Ministra Saude, Odete Maria Freitas Belo afirma, fatin izolamentu Tasi-tolu, Ministeriu Saude (MS) koko atu izola feto ketak no mane ketak,...

Joven Baucau Komesa Hakribi Violensia

BAUCAU, STLNEWS.co - Kazu sivil neebe mak sempre mosu la sai preokupasaun estabilidade seguransa Munisipiu Baucau nian, tanba joven barak komesa komesa hakribi violensia. Lia...
%d bloggers like this: