Komunidade Zulo Asesu Ona Eletrisidade

DILI, STLNEWS.co – Oras nee daudaun Komunidade iha Zulo Knua, Suku Zulo, Postu Administrativu Zumalai, Munisipiu Kovalima, hahu asesu ona eletrisidade, bee moos, no loke ona estrada ba vitima sira.

Lia hirak nee hatoo husi Xefi Suku Zulo, Postu Administrativu Zumalai, Munisipiu Kovalima, Joao Lopes de Carvalho ba STL liu husi telefone, Sabadu nee (05/08/2023).

“Agora daudaun ita nian komunidade sira iha Zulo Knua asesu ona eletrisidade, tanba iha loron Kinta nee EDTL husi Munisipiu Kovalima mai hadia ona eletrisidade neebe mak hetan estragus husi rai halai, no EDTL hadia eletrisidade sira nee durante loron 2, agora komunidade hela iha fatin refere, hahu asesu ona eletrisidade,” nia dehan.

Joao afirma, EDTL mai hadia eletrisidade bazeia ba karta neebe husi suku hatama ba iha administrador munisipiu no diretor EDTL Munisipiu Kovalima, neebe komunidade sira asesu ona eletrisidade, bee moos, estrada no atu muda vitima ba bairo foun, hahu horiseik loke daudaun ona estrada, para bele tula vitima rai halai sira nian material konstruksaun neebe antes nee sira simu ona.

“Ita nian vitima barak mak sai ona, sai laos muda ona ba bairo foun lae, maibe ba sobu sira nian kalen provizoriu taka hela, para hodi hein esrada neebe foin horiseik hahu loke ona ba bairo foun,” nia informa.

(jac)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here