Notariadu Baucau Fulan Agostu Rejistu Passaporte 31

BAUCAU, STLNEWS.co – Konservatoriu servisu resenseamentu notariadu Baucau iha fulan kotuk Agostu tinan nee, rejistu sidadaun neebe mak trata passaporte hamutuk tolu nulu resin ida (31).

Lia hirak nee hato’o husi Diretor Konservatoriu Servisu Resenseamentu Notariadu Munisipiu Baucau Marcelino Gama ba STL iha nia knaar fatin, kinta nee (02/09/2021).

“Iha Agostu nia laran nee, ita hasai passaporte ba sidadaun Timoroan hamutuk 31,” dehan Marcelino.

Nia hatutan, ba passaporte nia volume ladun sae iha fulan kotuk, tanba sei iha situasaun Estadu Emerjensia (EE) nia laran nunee ema trata dokumentus numeru la tuun.

Husi numeru passaporte tolu nulu resin ida (31) nee, feto nain hitu (7) inklui mane nain rua nulu resin haat (24).

Diretor nee hatete, ba sidadaun hirak nee laos ba eskola deit mak trata passaporte, maibe iha mos sidadaun sira neebe mak atu ba servisu iha Korea, Australia nomos iha balun atu trata ba bilhete de identidade (BI) Portugal atu ba servisu iha Inglaterra.

“Iha mos estudante, iha ida rua deit, maibe ema atu ba buka servisu mak barak liu trata passaporte nee,” tenik Marcelino.

Aleinde nee mos nia hatete, atu trata passaporte iha kategoria tolu (3). Iha US$ 100 durasaun ba tempu 24 oras nian laran, foto no dokumentus rejistu iha notariadu Baucau, maibe nain rasik mak ba foti passaporte iha Dili, iha mos US$ 75 nia durasaun tempu loron tolu, maibe antes atu halo ida nee sei fo hatene lai ba ema neebe mak atu trata passaporte, selu no hasai foto iha notariadu Baucau, maibe nain rasik mak tuun ba diresaun nasional hodi foti rasik. Maibe ba US$ 50 tekniku sira mak ba diretamente iha Dili hodi lori mai Baucau mak halo distribuisaun.

Diretor nee hateten, Munisipiu Baucau iha hela Serka Sanitaria (SS) nia laran, maibe nafatin atende ba publiku bainhira presiza urjente.*

Reportajen: Tomas Reis

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

KM Aprova Dekretu Lei Apoiu Nesesidade Baziku Ba Funsionariu Publiku

DILI , STLNEWS.co – Konsellu Ministru (KM) halao sorumutu iha Palasiu Governu aprova ona projetu dekretu-lei, atu kria subsidiu mensal ai-han nian ba funsionariu...

MAE Fo Pose Ba Prezidente Autoridade Munisipiu Dili

DILI, STLNEWS.co – Governu liu husi Ministeriu Administrasaun Estatal (MAE), fo pose ba Prezidente Autoridade Munisipiu Dili foun. Ministru Administrasaun Estatal (MAE) Miguel Pereira de...

Update Covid-19 TL 20 Setembru: Kazu Positivu 25, Rekuperadu 127 & Obitu 1

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu positivu iha ema nain 25, rekuperadu 127 no obitu nain 1. "Kazu detetadu foun neebe...
%d bloggers like this: