PR Husu Liquica Oan Hamutuk Dezenvolve Liquica

Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo husu Liquica oan sira atu hamutuk nunee bele dezenvolve munisipiu Liquica. (Foto: STL/Donaciano Magalhães)

LIQUICA, STLNEWS.co – Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo husu Liquica oan sira atu hamutuk nunee bele dezenvolve munisipiu Liquica.

Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo hatoo kestaun nee liu husi nia diskursu bainhira komemora 28 Novembru ba dala 45 iha munisipiu Liquica, Sabado (28/11/2020).

Prezidente sauda autoridade Liquicá no hotu-hotu neebe kontribui ba susesu selebrasaun data istorika ida nee.

“Ba Liquica-oan sira, hau apela ba imi hotu atu servisu badinas liutan, tau neon hamutuk atu dezenvolve Liquica. Munisipiu ida nee, ho ninia beleza natural no karaterístika rasik no tanba besik liu kapital Dili, bele dezenvolve lalais liu ho turismu istoriku no agro-ekolojiku. Iha rai Liquica nia furak oi-oin kontraste rai malirin no manas, kontraste foho no rai-tetuk no iha mos asesu ba tasi, iha bee-lihun boot ida, lagoa Maubara no mota Loes neebe boot, suli mos iha bailoron no riku tebes. Iha Liquica ita haree edifisiu oioin, harii iha tempu kolonial portugés, neebe ita tenke rekupera lalais tanba iha interese istoriku.“ katak PR Lu Olo.

PR hatutan Suku Hatukuesi no Aldeia Gariana bele sai sentru istoriku importante ba Timor-Leste tanba Komandante Nino Konis Santana organiza rezistensia iha fatin rua nee durante luta libertasaun nasional.

“Ita-nia eroi nasional boot, saudozu Nicolau dos Reis Lobato, iha mos abut Liquica nian. Rai Liquica bele dezenvolve nuudar sentru produsaun hahan husi rai-maran no husi tasi ba kapital Dili ho populasaun boot tebes no sei sae ba beibeik. Loes besik fronteira no bele sai sentru merkadu boot ida ho interkambiu ho rai Indonezia no ho munisipiu Bobonaro no Ermera.” afirma Lú Olo.

Xefe estadu hatutan esplorasaun rai-henek ba konstrusaun aas tebes iha Liquica maibe estadu presiza haree no regulariza oinsa fahe atividade ida nee ba emprezariu lokal sira atu família barak liu bele hetan benefísiu mos husi rekursu natural nee.

“Husi sorin seluk ita bele haree katak rai halai makaas iha Liquica. Autoridade lokal presiza haree oinsa proteje foho no mota-ninin atu rai labele halai no mota labele sai husi nia dalan natural no estraga uma no sasan populasaun nian.” hatete Francisco.

Aman nasaun nee hatutan Liquica-oan fa-an ba mate ba rai ida nee no balun haloot ona iha Jardim dos Heróis da Pátria.

“Ita presiza haree oinsa hatutan sira-nia ezemplu patriotismu husi jerasaun ba jerasaun atu Liquica-oan bele kaer metin valores no prinsípius neebe garante ita moris nafatin nuudar Povu no Nasaun. Atu hakotu hau apela ba Timoroan hotu-hotu atu hamutuk ita lori Timor-Leste ba oin, nuudar estadu soberanu no independente no ho lori ita-nia povu ba moris diak .” katak nia.

Reportajen: Emerenciana Pinto
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here