PR Lú Olo: Escola Harii Beiala Too Agora Seidauk Hadia

Prezidente Republika (PR) Francisco Guterres Lú Olo hatete iha vizita Traballu nia hetan escola balun neebe mak aat no escola nee harii husi beiala sira nia tempu too agora seidauk hadia. (Foto: Media PR)

BAUCAU, STLNEWS.co – Prezidente Republika (PR) Francisco Guterres Lú Olo hatete iha vizita Traballu nia hetan escola balun neebe mak aat no escola nee harii husi beiala sira nia tempu too agora seidauk hadia.

PR Lú Olo hatoo kestaun nee liu husi aprezentasaun dialogu ho povu Baucau iha Administrasaun Baucau, Kinta (17/12/2020).

“Horseik hau vizita ba eskola sira neebe ita-nia oan sira eskola ba, eskola sira nee aat hotu ona, balun diak, maibe eskola sira nee balun harii iha ita-nia bei-ala sira-nia tempu too agora seidauk iha reabilitasaun, eskola nee moris kedas iha bei-ala nia tempu kedas,” dehan PR Lú Olo.

PR dehan, deputadu sira iha Parlamentu nasional sira liu ona ba kotuk, sempre aprova orsamentu iha tinan-tina, maibe eskola sira haree nafatin deit, laiha mudansa.

“Orsamentu sira tinan uluk nian nee aprova hela deit katak saude, agrikultura, edukasaun nian hanesan nee, maibe liu tiha tinan ida hanesan nee ita mai haree fali eskola nee nafatin deit, depois horseik diretor sira aprezenta relatoriu katak eskola sira nee estragus liu ona tinan sanulu, signifika tinan sanulu nee mak liu tiha ona, maibe eskola nafatin deit, labarik sira ba eskola,” nia dehan.

Mezmu nunee, xefe estadu fiar ba oitavu governu viablizadu husi Fretilin nee sei halo buat diak ba seitor importante sira hanesan edukasaun, saude, agrikultura, nunee bele garantia ba nasaun nia destinu diak iha futuru.

Entretantu eskola sira neebe horseik durante loron tomak, PR Lú Olo halao vizita mak hanesan Eskola Sekundaria Jeral numeru 01 Baucau, Eskola sekundariu Jeral Kilik Uaigae no Eskola Baziku Filial Caibada, Ensinu Baziku Sentral Aubaca “Biki Sahe” Triloka.*

Reportajen: Emerenciana Pinto
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here