Serbi Ba Jesus Sai Ponte Ida

DILI, STLNEWS.co – Evanjellu loron ohin nian, Jesus ho apostolu sira serbi feto sira neebe tuir Jesus, no serbi ba Jesus sai hanesan ponte ida.

Kestaun nee hato’o husi Padre Richardo Pasang SVD ba STL, telefone liu husi nia refleksaun diaria, Sesta nee (17/09/2021).

“Iha Evanjellu ohin loron, Jesus ho nia apostolu sira servidu husi feto sira neebe tuir Jesus. Feto sira neebe hetan fali isin diak husi sira nia moras oin – oin tanba Jesus. Sira hetan ona domin husi Jesus neebe salva no liberta sira. Servb ba Jesus sai ponte ida atu sira bele besik ho Jesus, no partisipa hodi rona Jesus nia hanorin no simu Nia domin,” hatete padre nee.

Amu hatutan, uniaun ho Jesus lori influensia boot ba sira nia moris, hetan moris foun hamutuk ho Jesus no nia eskolante sira.

“Loron ba loron, ita mos hetan no simu Maromak nia domin liu husi ita nia maluk sira neebe moris hamutuk ho ita. Maromak nia domin fo forsa, konsola, liberta no fo esperansa neebe halo ita laran monu (jatuh cinta) ba Maromak, no hakarak atu moris nafatin ho Maromak iha situasaun saida deit. Signifika katak ita sente Maromak nia prezensa iha ita nia moris. Sekuandu ita bele sente ona Maromak nia domin no prezensa iha ita leet, hametin liutan ita nia fiar no moris diak liutan nuudar oan Maromak nian,” katak nia.

Bibi Atan Kreda Katolika nee hatutan, Maromak nia bensaun sira neebe ema hetan ou simu, keta halo ema haluha an, dook husi Maromak no maluk sira.*

Reportajen: Emerenciana Pinto

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 20 Outubru: Kazu Foun Hamutuk 16

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) rejistu kazu foun hamutuk 16, iha Dili 14 no munisipiu seluk iha nain 2. "Kazu...

Membru F-FDTL Foun Ida Halai Lakon

DILI, STLNEWS.co - Membru foun FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) ida ohin halai lakon iha sentru formasaun Metinaro tanba la augenta ho instrusaun...

Maromak La Dukur Ba Nia Ema

DILI, STLNEWS.co - Maromak mak iha kbiit tomak sempre akompanha ema hotu iha tempu saida deit no nunka dukur ba ema, tanba ne'e presiza...