Veteranus Oan Labele Sai Auto Krime No Impedimentu Ba Dezenvolvimentu

BAUCAU, STLNEWS.co – Sekretariu Konsellu Veteranus Munisipiu Baucau Manuel da Costa Soares, husu ba veteranus oan sira, lalika sai autor ba krime no impedimentu ba dezenvolvimentu, maibe esforsu an sai jerasaun kontinuador ba prosesu dezenvolvimentu.

“Ita lalika husik ita nia oan sai fali autor ba krime, autor ba impedimentu ba dezenvolvimentu,” dehan Manuel da Costa Soares ba jornalista iha nia knaar fatin Vila Antiga Baucau, Kuarta nee (22/09/2021).

Nia hatutan, parte Konsellu Veteranus Munisipiu Baucau nafatin halo sosializasaun ba veteranus oan sira atu hatene tau an, nunee mos hatene esforsu an hodi estuda ba futuru, maibe hakarak gaba an deit, lakohi esforsu ba eskola, neineik ema seluk aproveita matenek ba oin, mak sei mosu konflitu.

Nia haktuir, bainhira Konsellu Veteranus Munisipiu Baucau partisipa iha funebre veteranus sira nian, sempre koalia konaba futuru veteranus nia oan sira atu esforsu an nafatin, nunee bele sai jerasaun kontinuador ba inan aman sira nia luta ba ukun rasin an ida nee.

Preokupasaun nee, Konsellu Veteranus Baucau nafatin esforsu an, fo hanoin ba inan aman veteranus sira, atu tau matan didiak ba oan veteranus sira, nunee sai autor ba prosesu dezenvolvimentu.

Nia konta, iha tinan 2021 kosellu nasional taka bolsu estudu ba veteranus oan sira hamutuk rihun ida atus tolu (1.300), tanba laiha orsamentu, maibe iha tinan oin minisiteiru sei tau fali osan bolsu estudu ba veteranus oan sira kada munisipiu, sei presiza veteranus oan hamutuk nain atus ida (100) ba tuir selesaun, ba kontinua estudu iha Universidade Nasional Timor Lorosae (UNTL).

“Kada tinan sira fo 1300 ba munisipiu ida presiza 100, tan nee mak ami sempre husu ba veteranus oan tenke aproveita,” tenik nia.*

Reportajen: Tomas Reis

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Vasina Pfizer Importante Ba Labarik Sira

DILI, STLNEWS.co – Tuir Ministra Saude Odete Maria Freitas Belo dehan, labarik sira presiza simu vasina Pfizer nee, tanba importante tebes hodi bele prevene moras...

Update Covid-19 TL 27 Outubru: Kazu Pozitivu 7 & Rekuperadu Nain 3

DILI, STLNEWS.co – Ohin loron 27 fulan Outubru tinan 2021, liu husi Centro Integrado Gestão de Crises, Sala Situação (CIGC-SS) rejistu tan kazu konfirmadu...

Estudante ESJ Simu Ona Vasina Pfizer

DILI, STLNEWS.co – Eskola Ensinu Sekundariu Jeral (ESJ) 4 Setembru simu ona vasina Pfizer ba doze primeiru, atu nunee bele halo prevensaun ba Covid-19. Informa...