Xanana Vizita Povu Suni Ufe; Povu Falla Kolleta

Lia nain sira husi Suku Suni Ufe, ofisialmente simu lider Karismatika, Kay Rala Xanana Gusmao iha Suni Ufe, Tersa (25/8/2020). (Photo: STL News/Joseph Koa)

NITIBE, STLNEWS.co – Lider Karismatiku Kay Rala Xanana Gusmão halao asaun karidade no lori misaun COVID-19 ba komunidade sira iha suku Suni Ufe, Postu Administrativu Nitibe, Rejiaun Administrativu Espesial Oecusse-Ambeno (RAEOA).

Vizita Xanana ba povu iha suku Suni Ufe iha loron Tersa (25/8/2020) hafoin lori misaun COVID-19 ba vizita komunidade sira iha suku Ban Afi, Lela Ufe, Usi Taku, Bene Ufe durante loron tolu nia laran hahu iha loron Domingo (23/8/2020) iha Postu Administrativu Nitibe, Rejiaun Administrativu Espesial Oecusse-Ambeno (RAEOA).

Iha Vizita ne’e, komunidade iha suku Suni Ufe, apresia no fo agradesimentu tanba durante ne’e sira haree deit Avo Xanana liu husi Televizaun maibe, iha okaziaun ne’e povu Suku Suni Ufe liu-liu ferik no katuas sira ne’ebé idade avansadu ona, sente kontente tanba balu foin maka hasoru malu ho Lider karismatiku Kay Rala Xanana Gusmão.

Serimonia simu Lider Karismatiku husi povu Suni Ufe mak hanesan, simu ho hatais Beti motif Suni Ufe nian, tara tais husi inan feto idozu sira, nune’e katuas lia nain sira simu ho lia dadoli (takanab), Bidu Tradisional (Bsoot), nune’e Xanana konversa ho povu Suni Ufe no kontinua tama iha fatin serimonia hodi hahu atividade sensibiliza informasaun konaba Surtu Covid-19 no halo asaun karidade.

Xanana ho misaun COVID-19 dehan, COVID hanesan inimigu ida ne’ebé lahetan ho matan, tanba ne’e nasaun avansadu sira iha mundu tomak lakonsege kontrola no lakonsege hapara moras ne’e tanba aimoruk seidauk iha.

“Hau hateten ba imi povu Suku Suni Ufe katak Moras COVID-19 ne’e hadaet liu husi interaksaun ema ho ema, no moras ne’e sedauk iha aimoruk, tanba ne’e presiza koalia ba malu atu kuidadu aan husi moras ne’e. Tanba COVID, obriga hau hakat to’o imi nia leet, tanba moras ne’e perigu tebes, labele halimar ho moras ne’e. Ema iha rai boot ne’ebá, wainhira mate tanba COVID, la hakoi ita ho serimonia tradisional, ita nia rate lakon, tanba excavator mak ke’e kuak no hakoi ita hamutuk iha fatin ida deit,” dehan nia.

Iha biban ne’e husu ba komunidade Suni Ufe atu labele hakat ba fronteira, karik hetan ema tama mai, husu favor boot ida atu kolabora ho autoridade ne’ebé kompetente hodi nune’e povu Timor labele hadaet husi moras ne’e, atu lori ba fatin kuarentena.

Iha oportunidade hanesan, Dionisio Babo introdus moras COVID19 ba povu Suni Ufe katak, moras COVID-19 oras ne’e domina ona iha mundu inklui nasaun vizinu sira hanesan Indonezia, liu-liu Kefamenanu ne’ebé oras ne’e mos hadaet ona moras Corona, tanba ne’e Oecusse haleo ho fronteira Indonezia, husu ba povu Oecusse atu matan moris neon nain, tanba funu ida ne’e lahare ho matan.

Nia hatete informa ba komunidade Suni Ufe katak, razaun saida mak Xanana maske ho kondisaun saúde ne’ebé la premite, senti kolen maibe Xanana tenke lao haleo TL laran tomak hodi hasoru malu ho komunidade tanba moras COVID ne’e ameasa no perigu tebes ba ema hotu nia vida.

“Moras COVID-19 ne’ebé Ita la haree ho matan, liu liu moras ne’e ameasa liu ba inan aman ne’ebé idade avansadu ona. Karik ema ne’ebé moras malaria, ida ne’e la hadaet maibe moras COVID ne’e hadaet husi ema ba ema, tanba ne’e tenke halo tuir regras Organizasaun Saude Mundial no Ministeriu Saúde, uza maskara, fase liman bebeik ho sabaun no tu’ur ho distansiamentu,” akresenta nia.

Atu hadook aan husi moras Corona, husu ba joventude sira atu labele hakat ba fronteira, tanba iha loron Segunda horseik sidadaun Timor oan ida, inan ferik ida ba vizita nia familia iha Indonezia no horseik UPF kaer nia, entrega ba Ministeriu Saúde hodi hatama ba iha fatin kuarentena.

Iha oportunidade ne’e Xefe suku Suni Ufe, Crisantos Tamele hato’o bemvindo ba Avo Xanana Gusmão ho nia ekipa bele hakat mai vizita povu Suku Suni Ufe liu husi vizaun Avo Xanana ba misaun COVID-19, nomos halao asaun karidade ba povu tomak iha Timor Leste, liu liu iha Oecusse.

“Hau atu hato’o profile iha Suku Suni Ufe, kompostu husi Aldeia 3 hanesan Aldeia Kabana no Aldeia fuabano no Aldeia Oel-na’noe ho total abitantes ka uma kain hamutuk 569, nune’e total ema hamutuk 2031 iha suku Suni Ufe,” dehan nia.

Kontinua ba pagina 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here