Alkatiri Garante Fretilin Manan Iha EA

DILI-Sekertariu Jeral Partidu Fretilin atual Primeiru Ministru Mari Alkatiri garante katak, partidu istoriku Fretilin sei manan iha eleisaun entisipada iha 12 Maiu agora.

Hau prontu simu rejultadu saida deit, maibe hau garante Fretilin sei manan iha eleisaun antisipada,” dehan Sekertariu Jeral Partidu Fretilin atual PM Mari, ba jornalista sira, iha UNTL, Dili, Segunda (12/02/2018).

Iha biban nee aman fundador nasaun RDTL nee hateten, lider Hotu hotu bele depende partidu mais kuandu halo politika tenke iha etika, labele politika ho bosok, politika ho deskriminasaun nee maka labele.

Portantu kontituisaun nee Fretilin maka halo duni, no demokrasia nee Fretilin maka lori mai, PLP maka hakarak halo entaun sira dehan deit lakoi husik Fretilin atu ukun, tanba sira maka hakarak halo ditadura.

Entretantu responde ba kestaun Xefi Governu uza fila fali kareta Primeiru Ministru nian, Pimeiru Ministru Mari Alkatiri hateten, Tanba nia (Red: PM Mari Alkatiri) kareta fila husi Bobonaro foer hela maka ohin uja kareta Primeiru Ministru nian.

Iha fatin hanesan eis Reitor UNTL Armindo Maia hateten lider politika sira halo politika nee laos atu fakar lia fuan, mais sukat lia fuan no atetude hirak nee. Carme Ximenes/Maria Lay

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here