Aman La Perdua Oan Iha Tribunal

DILI- Lezadu ho inisial BS hanesan aman,  la perdua nia oan mane rasik, hanesan arguidu ho inisial AM, tanba ameasa lezadu.

Tuir akuzasaun husi Ministeriu Publiku katak, arguidu ho lezadu sei relasaun familia hanesan aman no oan, maibe ekonomikamente independente. Ho nunee despensa tiha lei violensia domestika numeru 07/2010. Arguidu hanesan autor material ba krime ameasa iha artigu 157 kodigu penal.

Hatan ba akuzasaun nee, arguidu deklara katak, faktus balu loos, no balu lalos.

Hau la ameasa tok lezadu ida, iha momentu neeba hau koalia halo tauk deit, ba hau nia feton nia oan neebe sempre ibun boot ba nia inan. Lezadu mak hakarak simu fali, atu lori besi baku hau, maibe hau sees tiha,” deklara arguidu iha sala julgamentu.

Nia hatete, arguidu nia aman haree nia matan la mos, tanba deit osan veteranus neebe nia inan mate bian, entrega hela ba arguidu nee. Hahu problema nee mosu, arguidu la hela ho nia aman sira ona.

Iha fatin hanesan lezadu katak, arguidu halo ameasa duni ba nia. Tanba nee nia la perdua arguidu hanesan oan.

Audensia julgamentu nee, prezide husi Juiz singular Euzebio Xavier, Ministeriu Publiku reprezenta husi prokuraodr Jose Elo, arguidu hetan asistensia legal husi Defensor Publiku. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Kinta, (23/05/2018). Terezinha De Deus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here