Amululik Laos Profisaun, Maibe Vokasaun

HERA, STLNEWS.co – Sua Eminensia Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva, SDB liu husi nia omilia hatete, sai amululik laos profisaun, laos halo kontratu, maibe vokasaun ida hodi saran aan tomak ba Maromak atu servi ema hotu.

Liafuan murak nee hatoo husi Sua Eminencia Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva, SDB bainhira prezide misa Ordenasaun Diakonal no Sacerdotal iha Igreja Sao Tiago Hera, Sabadu (02/09/2023).

Bibi Atan Uma kreda nee haktuir, Maromak bolu atu bele moris domin ida nee iha Santa kreda, sim iha imi fuan, tanba nee liu husi Ordenasaun Sacerdotal imi manifesta imi nia domin fo sim ba Maromak rasik, hanoin oinsa imi sei hadomi malu, Maromak nia domin iha ona imi neebe atu haklaken, domin rekonsiliadora mai husi Jesus nia fuan ida neebe iha kruz ema hotu nia salvador.

Nia bolu atu haklaken liafuan diak evanjeliu ba domin nian, liafuan diak Mizerikordia nia, liafuan diak kompaisaun ida nee mak naran ksolok evanjelu nian. Amu Papa Francisco dehan beik-beik liafuan diak mak promesa grasa Maromak nian, tanba iha nia deit mak bele lori rekoperasaun paz.

“Diakon Amandio no Diakon Narcizio laoras tan sai amululik no frater Silvestre la oras tan diakonu, amululik laos profisaun, maibe vokasaun. Amululik laos halo kontratu maibe saran aan tomak ba Maromak. Ordenasaun Amululik ida mate ona ba ninia aan no moris ba Kristu deit,” hatete Dom Virgilio.

Dom Virgilio informa, konfirma guia orasaun Konsagrasaun neebe oras tan sei simu aman kbiit tomak nain ami harohan ba ita, atu ita atan hirak nee bele hetan dignidade prespiteriu sira nian, hafoin iha sira, espiritu moris Santu nian katak buat liu, maibe hakuak fali iha imi nia fuan ohin moris Santu ida nee espiritu horik iha imi nia fuan imi hola hetan segundu kalis Sacerdotal nian hafoin imi sai ezemplu ba ema hotu.

(joa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here