Assanami: Futuru Mai TL Sei Iha Fundu Minerais

DILI- Ministru Estadu no Rekursu Minerais, Mariano Assanami Sabino hateten, estadu hanesan kontinuasaun ida, servisu ministeriu lao nafatin, tuir PEDN iha ona mekanismu ida atu iha mos fundu ba minerais, tanba nee hein katak TL la depende deit ba fundu petroleum.

Relatoriu ami prepara hela hein ministru foun mai bele haree hamutuk no kontinua haree ba oin, iha fundu minerais neebe maka ita hakiak ketak iha ona mekanismu ida iha PEDN kona ba servisu neebe ministeriu sei halo too tinan 2020,” dehan Ministru Estadu no Rekursu Minerais, Mariano Assanami Sabino ba jornalista sira iha Palasiu Governu, Dili, Kinta, (24/05/2018).

Tanba nee relatoriu prepara, durante nee halo servisu barak, liu liu prepara organika ministeriu nian, prepara mos halo ba kodigu minerais, mais presija parlamentu foun atu aprejenta mos kompania estatal ida neebe maka sei hein kurije foun ida husi Prezidente. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Sabado, (26/05/2018). Maria Lay/Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here