Autoridade Lokal Husu Populasaun Kalma Iha Fatin Votasaun

DILI, STLNEWS.co – Autoridade lokal husu ba populasaun neebe ezerse sira nia votu atu kalma iha fatin sentru votasaun, labele halo komentariu arbiru.

“Partidu 17 entre sira ida manan ita manan hotu, populasaun sira kalma iha fatin sentru votasaun, labele halo komentariu arbiru atu festa demokrasia la ho diak, votu neebe ita fo depende ba ema idak idak nia konsiensia atu vota ba se,” dehan Xefi Suku Komoro, Eurico de Jesus ba STL, iha Komoro, Domingu nee (21/05/2023).

Nia sublina, votu neebe leitores sira ezerse, ba governu foun neebe sei mai atu halo kontinuasaun ba programa anterior sira, no husu atu haree liu ba iha area agrikultura, no kampu de trabalhu liu husi SEFOPE, haree mos iha area Ministeriu Rekursu Naturais, no Meio Ambiente nian.

Eurico garante votasaun neebe iha sei lao diak, tanba tau konfiansa tomak ba iha autoridade seguransa, fiar katak situasaun sei lao diak too kontajen de votu remata.

Tuir observasaun jornalista STL iha terenu haree katak, iha Suku Komoro sentru votasaun eskola 30 de Agosto, leitores sira kontinua forma hodi ezerse sira nia votu.

Nunee tau importansia mos ba inan isin rua, ferik katuas, oan nurak sira mak sei vota uluk.

(ter)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here