CNE Targetu Depois de Agostu Hetan 7000 Partisipantes

Graduadu Uza Matenek Hodi Servi

DILI, STLNEWS.co — Reitor Dili Institute Of Technology (DIT), Alvaro Menezes Amaral, husu ba graduadu DIT atu uza matenek hodi servi familia,...

Formasaun Jornalista Destakadu PN

DILI, STLNEWS.co — Parlamentu Nasional (PN) oferese formasaun kona ba prosesu lejizlativa komun no prosesu lejizlativa espesial ba jornalista destakadu iha PN...

PN Apoiu Rekolla Veteranus Falsu

DILI, STLNEWS.co — Parlamentu Nasional (PPN) prontu fo apoiu politika Asosiasaun neebe servisu rekolla dadus veteranus falsu. Tuir Sekretaria...

LORON SANTU HOTU HOTU NIAN (1 DE NOVEMBRO)

STLNEWS.co - Iha loron ne’e Santa Kreda selebra festa santu no martir sira tomak; sira ne’ebé ema hatene no sira ne’ebé la...

HNGV Laiha Kapasidade Halo Estudu Ba Histopatologia

DILI, STLNEWS.co - Oras nee dadaun Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) seidauk iha ekipamentu proprio atu halo estudu histopatologia, hodi identifika tipu...

DILI, STLNEWS.co – Realizasaun Programa Edukasaun Sivika ba estudante sekundariu neebe mak atinje idade 16-17 anos, hodi bele hakbiit sentidu de potensia ba eleitor sira konaba aktu eleitoral iha Timor Leste, tuir targetu Comissaun Nacional de Eleições (CNE), depois de Agostu sei too 7000 partisipantes.

Liu husi intervista Diretor Jeral, Comissaun Nacional de Eleisoens (CNE), Adão Soares ba STL iha eskola Tekniku Vokasional 28 de Novembru, Bekora, Segunda (31/08/2020), hateten katak hare ba programa neebe mak CNE implementa ba atividade formasaun edukasaun sivika ba kada eskola nee, sai hanesan knar CNE nian neebe mak husi kedas konstituisaun RDTL, hanesan orgaun independente ida neebe maka iha kompetensia hodi supervizaun aktus elitorais sira hotu, neebe maka iha teritoria laran tomak,

“Husi Konstituisaun refere artikula, administrasaun elitoral iha lei No.7/2016, hodi define kompetensia no knar CNE nian” hateten Adão.

Nia hatutan katak, hare ba kompetensia hirak nee, iha tinan 2020 CNE komesa halo planu estratejiku no planu anual, no tama iha faze implementasaun, CNE akumula iha parsional espesifik,

Diretor Jeral CNE informa katak, atividade edukasaun sivika neebe mak CNE preve iha 2020 nian, agora dadauk lao hela, no alvu prinsipal nee foka liu ba iha estudante. Nia hatutan katak husi total eskola sekundariu neebe mak iha teritoriu Timor laran tomak, neebe mak CNE inisia iha fulan Agostu, eskola hamutuk iha 48.

“48 nee dadus ida neebe mak mai hetan husi rekapitulasaun husi nunisipiu hotu, iha semana kotuk, maibe seidauk sura iha semana ida nee nia laran, signifika katak iha ona aumenta,” dehan nia.

Adão salienta katak, realizasaun ba ativiade nee no hetan ona dadus total partisipante husi estudante sira neebe maka atinje ona 16 atu ba 17 anos, hamutuk 5.000 resin.

Maibe iha ona aumenta partisipante sei wainhira konta hamutuk ho dadus iha semana ida nee nia laran. “Signifika depois de Agostu nee ami bele iha ona target ida ho dadus neebe mak kompleta ami sei publika sai iha media, katak ami bele iha ona 7000 estudante”

Nia hatutan katak implementasaun programa edukasaun sivika nee sei tama too iha nivel komunidade enjeral, maibe oras nee sei fokus ba iha estudante sekundariu.

Iha fatin hanesan mos, Diretor Eskola Tekniku Vokasional 28 de Novembru, Pedro da Costa Ximenes, hateten katak programa neebe mak Comissaun Nacional de Eleiçoes (CNE) nian nee diak tebes ba estudante sira neebe mak ho idade 16 atu ba 17 anos. Tamba estudante sira nee mak sai hanesan eleitor foun hodi bele partisipa iha eleisaun tuir mai iha tinan 2023.

“Entaun edukasaun sira hanesan nee importante tebes ba sira, atu sira bele hatene konaba lalaok husi eleisaun nian” dehan Diretor Eskola. Diretor nee informa katak, estudante neebe maka partisipa iha programa nee hamutuk 100 pesoas, tamba liu husi proposta neebe husi CNE nian.

Reportajen: Claudios de Jesus

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Graduadu Uza Matenek Hodi Servi

DILI, STLNEWS.co — Reitor Dili Institute Of Technology (DIT), Alvaro Menezes Amaral, husu ba graduadu DIT atu uza matenek hodi servi familia,...

Formasaun Jornalista Destakadu PN

DILI, STLNEWS.co — Parlamentu Nasional (PN) oferese formasaun kona ba prosesu lejizlativa komun no prosesu lejizlativa espesial ba jornalista destakadu iha PN...

PN Apoiu Rekolla Veteranus Falsu

DILI, STLNEWS.co — Parlamentu Nasional (PPN) prontu fo apoiu politika Asosiasaun neebe servisu rekolla dadus veteranus falsu. Tuir Sekretaria...
%d bloggers like this: