Coliati: Kandidatus F-FDTL Inan – Aman iha Mota Sorin Sei Hasai

DILI, STLNEWS.co – Komisaun Rekrutamentu ba Falintil Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) ba tinan 2021 sei hasai kandidatus sira neebe inan-aman sei hela iha Atambua, Indonezia.

Prezidente Komisaun Rekrutamentu F-FDTL tinan 2021, Brigadeiru Jeneral, Calisto Santos Coli “Coliati” hateten, F-FDTL laos kampu traballu, maibe nee fatin atu servi povu no nasaun hodi kontinua prosesu ida neebe Falintil asuwain sira halao tinan 24 hodi liberta rai nee.

“Buat ida mak presiza kandidatus sira tenke iha onestidade, tama militar tenke onestu, se karik apa ho ama sei iha mota sorin, sei iha Indonezia favor tenke deklara labele subar, se subar ikus iha rekrutamentu nian laran, ka depois julgamentu mak hetan, nee sei espulsa husi forsa armadas,” dehan nia iha konfrensia imprensa iha Kuartel Jeral F-FDTL, Fatuhada, Dili, Sesta loraik (21/05/2021).

Tanba nee, komandu F-FDTL apela ba sidadaun tomak, ba ukun nain sira, liliu xefe aldeia, xefe suku sira karik sidadaun sira neebe atu konkore iha vaga forsa armadas tenke deklara karik inan – aman sei iha Indonezia.

Enkuantu, planu rekrutamentu hahu husi 2018, maibe tanba situasaun politika neebe iha impaktu ba iha orsamentu jeral estadu, tanba nee laiha posibilidade atu F-FDTL halao rekrutamentu iha 2019 no 2020.
“Ho orsamentu jeral 2021 neebe pasa, no aprova hosi Prezidente Republika fo kapasidade ba Ministeriu Defeza no F-FDTL atu bele halao programa rekrutamentu ba 2021,” dehan nia.

Tuir nia, planu husi F-FDTL nian atu halo rekrutamentu foun ba kandidatus forsa defeza foun hamutuk kandidatus nain 1.200, maibe ikus desizaun politika tanba haree ba mos kapasidade finanseira mak redus tiha numeru neebe mak propoin tun ba ema nain 600.

Enkuantu, Komisaun Rekrutamentu hahu loron 3 fulan Maiu hahu fila fali nian servisu, reativa fila fali komisaun rekrutamentu hodi halao ninian servisu preparativus konaba kontinuasaun neebe relasiona ho programa rekrutamentu.

Tuir dadus neebe mak iha total kandidatus 600, kompostu husi mane 300 no feto 300.*

Reportajen: Efizenia da Costa
Editora: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 21 Setembru: Kazu Pozitivu 67 & Rekuperadu 318

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 67 no kazu rekuperadu hamutuk 318. "Kazu detetadu foun neebe relata...

Sai PR Labele Halo Terus Povu

DILI, STLNEWS.co – Tuir lian Komunidade Agostina Soares katak, se mak atu kandidata an ba Prezidente Republika ba tinan 2022-2027, labele halo terus tan povu...

Fundasaun Codiva Haklean Konesementu LGBTI Ba Autoridade Lokal

DILI, STLNEWS.co – Fundasaun Codiva haklean informasaun no konesementu konaba asuntu Lesbian Gay Bisexual Trans Intersex (LGBTI) ba autoridade lokal. Haktuir Diretora Ezekutiva Fundasaun Codiva...
%d bloggers like this: