Ema Kontinua Tiru Fugete, Halo Komunidade La Hakmatek

DILI, STLNEWS.co – Komunidade senti la seguru, tanba kalan-kalan komunidade balun sei kontinua tiru fogete.

“Ami iha Suku Manleuna kalan-kalan ema sei tiru fogete, maski loron natal no tinan foun liu ona,” hatete Komunidade Manleuna, Postu Adimistaraivu Dom Aleixo, Munisipiu Dili, Julia do Carmo ba STL iha Manleuna, Segunda (12/02/2023).

Nia dehan, kalan sira tiru fogete nee labarik sira hakfodak, tanba tiru derepenti deit.

“Kalan tuku 12:00 ema hotu deskansa ona mak derepenti sira tiru fogete, ida nee ladun diak, tanba loron boot natal no tinan foun liu ona, ita husu ba PNTL tenki fo atensaun ba ema neebe tiru fogete kalan-kalan,” nia esplika.

Iha fatin ketak, Komandante PNTL Munisipiu Dili, Superintendente Xefe Polisia Orlando Gomes informa, komunidade labele tiru fogete, tanba loron natal ho tinan foun liu ona, sei kontinua tiru fogete halo komunidade nia deskansa kalan la hakmatek, PNTL sei kaptura.

“Ita husu ema labele tiru fogete iha Bairu-Bairu, tanba kalan nee komunidade persiza deskasan ho hakmatek, maibe ami rona ema ida tiru ami sei kaptura nia,” nia afirma.

(jen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here