Estudante Australia Vizita TL

DILI, STLNEWS.co – Profesor no Estudante Mackillop Catholic Colegge Mornington Tasmania Australia vizita Timor Leste, oinsa hanorin lian ingles ba estudante Timor oan, no halo enkontru ho Prezidente Republika Jose Ramos Horta.

Iha biban nee, Phillip Stanley hanesan mos Profesor husi Mackillop Catholic Colegge Mornington Tasmania Australia ba jornalista sira, bainhira remata halo enkontru ho Prezidente Republika Jose Ramos Horta iha Palasiu Prezidente Bairo Pite, Kuarta nee (05/07/2023) hatete, sira nia vizita nee laos premeiru vez, maibe vizita dala barak ona.

“Ami husi Mackillop Catholic Colegge Mornington Tasmania Australia, ami mai tiha ona Timor Leste ba Dala 10 no ami nia vizita dahuluk iha 2013, ami ba ona fatin barak iha Timor Leste, hanesan Bobonaro, Remexio Aileu, no ami mos ba Atauro, ami nia vizita agora foin mak hahu dezde Covid-19, no ami espera katak ami nia estudante sira husi Kolegio mackillop bele vizita TL kada tinan,” dehan Professor Phillip.

Profesor nee dehan, objetivu husi vizita nee hanesan vizita kultura, nunee estudante sira sosializa ho estudante Timor.

“Ami vizita eskola lubuk ida hodi halo interasaun ho estudante Timor oan, inklui konvensaun dialogu no ajuda dialogu aprende lian ingles no estudante Timor oan bele mos hanorin ami nia estudante konaba moris,” katak nia.

Nia hatutan, sira nia vizita antes ba eskola 5 husi pre eskolar too sekundaria, neebe mak idade hanesan ho estudante Australia nia.

“Antes nee ami nia estudante prepara atividade hanesan hanorin lian ingles, hanesan koor animal, no teoria desportu hanesan voli, footbal no hanorin estudante Timor oan konaba desportu Australia, konaba regra desportu Australia (RUGBBY).

Nia hatutan, total estudante neebe mai vizita Timor Leste hamutuk nain 16 no profesor nain 4. Estudante sira nee ba vizita durante loron 10 iha TL.

“Ami espera tinan oin Kolegio Mackillop sei mai barak liu tan. Ami mai TL sempre lori estudante entre nain 10 too 18, sira nee hetan oportunidade vizita TL,” katak nia.

Nia hatutan, iha vizita estudante sira haksolok tebes hodi hasoru ema fora husi Australia no espera iha kooperasaun diak liu tan no hadia koneksaun, atu nunee nunee estudante boot bele mai TL, lori familia nomos enkoraja ema seluk vizita TL, hanesan pasa ferias, hanesan turista hodi haree fatin Turizmu iha TL.

Iha biban nee, Prezidente Republika Jose Ramos Horta mos rekomenda ba Profesor no estudante husi Mackillop Catholic Colegge Mornington Tasmania Australia atu Vizita fatin turistiku iha Timor Leste, no PR enkoraja sira atu vizita beibeik iha futuru no husu habelar naran Timor Leste iha Australia.

(eme)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here