Ezekusaun Real OJE 2021 Atinje Ona 43%

DILI, STLNEWS.co – Loron 1 fulan Setembru tinan 2021, dezempeñu ezekusaun Orsamentu Jerál Estadu (OJE) tinan 2021, jeralmente fahe ba kategoria rua, Programa Boa Governasaun no Jestaun Institusional ho orsamentu alokadu hamutuk millaun US$ 456.7, ida seluk mak programa esensial entidade sira nian ho orsamentu alokadu biliaun US$ 1.5. Totál orsamentu retifikativu final alokadu ba programa kategoria rua nee mak billaun US$ 2.1. Tanba nee ezekusaun real OJE 2021 atinje ona 43%.

Tuir press release neebe STL asesu iha loron Kinta (02/09/2021) katak, to’o iha Tersa feira loron 31 fulan Agostu tinan 2021, taxa ezekusaun real OJE 2021 atinje ona millaun US$ 872.3 ka 43% husi total orsamentu billaun US$ 2.1. Taxa ezekusaun real ba programa Boa Governasaun no Jestaun Institusional neebe nia objetivu atu sustenta makina estadu, ezekuta ona millaun US$ 298.1 ka 65% husi orsamentu alokadu millaun US$ 456.7. Enkuantu taxa ezekusaun real ba kategoria programa esensiál entidade sira nian foin mak ezekuta millaun US$ 574.1 ka 37% husi orsamentu alokadu billaun US$ 1.5.

Taxa ezekusaun tuir klasifikasaun ekonomiku, aas liu mak iha kategoria transferensia publika 70%, tuir kedan ho salariu no vensimentu 58%, bens no servisus 31% no kapitál menor 9%. Enkuantu kapital dezenvolvimentu, kategoria importante ida neebe bele fo kampu traballu no jere empregu rai laran foin mak ezekuta deit 10%.

Aleinde nee ezekusaun fundu Covid-19, fundu espesial Covid-19 neebe mak kria, iha tinan kotuk atu responde ba pandemia, to’o iha Tersa feira, loron 31 fulan Agostu tinan 2021, nia ezekusaun real atinje ona millaun US$ 105.5 ka 37% husi total orsamentu retifikativu alokadu millaun US$ 287.6.

Tuir projesaun, taxa ezekusaun nee sei kontinua sae, tanba iha tempu badak nia laran Sekretariadu Tekniku Fundu Covid-19, sei hahu realiza pagamentu suplementu remuneratoriu ba traballador liña frente, konklui pagamentu programa sesta bazika neebe dadaun nee atinje ona millaun US$ 63.8 ka 94% husi orsamentu alokadu millaun US$ 68.1 no kontinuasaun ba pagamentu medidas sosio-ekonomiku sira seluk, konforme alterasaun dahuluk lei numeru 14/2020, konaba OJE 2021.

Ezekusaun iha lina ministeriais, setor turizmu no agrikultura neebe  konsidera hanesan setor importante atu bele fo empregu no jere kresimentu ekonomia rai laran, ninia taxa ezekusaun real to’o iha loron 31 fulan Agostu tinan 2021, foin mak atinje 28% (MTCI) no 24% (MAP), respetivamente.

Iha mos liña ministeriu balun neebe mak ninia taxa ezekusaun diak tebes hanesan Ministeriu Petroleu no Mineral, Ministeriu Obras Publikas, no Ministeriu Asuntu Kombatentes no Libertasaun Nasional. Maioria ezekusaun hirak nee aas iha transferensia publiku neebe ministériu hirak nee halo ba empreza publiku sira neebe mak tutela ba iha liña ministeriu relevante.

Ezekusaun reseita domestika, ezekusaun iha parte reseita too iha loron 31 fulan Agostu tinan 2021 atinje ona millaun US$ 96.6 ka 52% husi total estimativa reseita millaun US$ 187.1.

Levantamentu husi Fundu Minarai, relasiona ho levantamentu osan husi Fundu Minarai to’o iha fulan Agostu tinan 2021, governu halo ona levantamentu millaun US$ 547.8 ka 40% husi total billaun US$ 1.3 neebe  mak Parlamentu Nasional aprova ona. Governu sei hato’o pedidu levantamentu bainhira iha ona nesesidade atu halo esforsu ba kaixa estadu.

Ezekusaun iha nivel munisipiu, taxa ezekusaun OJE 2021 iha nivel munisipiu hatudu progresu ida neebe diak tebes. To’o iha loron 31 fulan Agostu tinan 2021, iha munisipiu lima (5) mak nia ezekusaun diak tebes, hanesan Munisipiu Lautem, Ainaro, Manufahi, Covalima no Ermera. Husi munisipiu 5 nee, Munisipiu Lautem mak hatudu progresu diak liu ho ezekusaun real atinje ona 52%. Progresu ezekusaun neebe diak nee, sei kontinua fasilita politika desentralizasaun Oitavu Governu Konstitusional neebe lidera husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak. Servisus desentralizasaun nee lidera husi Ministériu Administrasaun Estatal.*

Reportajen: Madalena Horta

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 23 Setembru: Kazu Pozitivu 58, Rekuperadu 148 & Obitu 1

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 58, i kazu rekuperadu ohin loron 148 no obitu nain...

Vasinasaun Dalan Seguru, Normaliza Situasaun

DILI, STLNEWS.co – Vasinasaun mak dalan seguru hodi normaliza situasaun, no hasae imunidade forte atu prevene Covid-19. Kestaun nee haktuir husi Ministru Ensinu Superior Siensia...

Finalista ICS 292 Simu Graduasaun

DILI, STLNEWS.co – Institutu Ciencia Saude (ICS), ohin halao graduasaun ba finalista hamutuk 292, kompostu husi fakuldade 4 mak hanesan, Fakuldade Enfarmajen, Farmasia, Parteira...
%d bloggers like this: