FADTL Halao Asembleia Annual 2020

Prezidente FADTL, Zeferino Viegas Tilman. (Photo: STL News/Maria Tavares)

DILI, STLNEWS.co – Federasaun Akademika De Timor Leste halao asembleia annual 2020 atu aprova dokumentu importante hirak, neebe mak atu administra iha FADTL.
Lia hirak nee hatoo husi Prezidente FADTL, Zeferino Viegas Tilman, ba jornalista sira iha salaun CDTL, Dili, Sabadu (29/08/2020).

“Asembleia annual husi Federasaun Desportu Akademiku Timor Leste hanoin, ita iha objetivu prinsipal atu aprova dokumentu importante hirak neebe mak atu administra, administrasaun Federasaun Akademika Timor Leste ninan 2020” tenik nia.

Nia relata alem de atividade sira neebe mak interligasaun ho atividade sira iha tempu hirak ba kotuk, ho ida nee espera katak asosiasaun ho nia membru sira bele informadu depois sira mos akompaina prosesu sira neebe mak Federasaun Akademiku Timor Leste implementa hela depois bele sai hanesan informasaun pertinente sira, hodi nunee aban bainrua kada asosiasaun neebe estabelesidu prepara sira nia atleta hodi bele reprezenta Timor Leste iha atividade internasional sira hanesan Asean Beach Games.

Progresu husi FADTL hanesan ita hotu hatene katak, nudar federasaun foun neebe mak foin estabelese iha 2014 partisipa ona iha eventu internasional barak tebes klaru katak molok partisipa iha eventu internasional ita iha eventu nasional sira, neebe mak hodi halo selesaun ba ita nia atleta sira hodi bele reprezenta duni nasaun nee, iha atividade internasional liu liu Asean Beach Games.

Nia mos relata iha Asean Beach Games ita iha prestasaun diak tebes konsege hetan ona osan mean rua, iha osan mutin no metan iha kuartu lugar nee barak tebes hahu husi ita nia partisipasaun iha 2014 mai too 2018, espera katak Asean Beach Games iha 2021 neebe mak lolos realize iha 2020 maibe adia tiha ona ba 2021 tanba surtu Covid-19, espera katak iha 2021 bele hetan prestasaun diak liu tan iha modalidade balu neebe mak ita sei partisipa ho ita nia atleta sira karik iha ona prestasaun diak iha tempu hirak ba kotuk, espera mos sira bele iha ona fatin prestasaun diak tempu hirak oin mai.

Reportajen: Maria Tavares

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here